statistieken


Hieronder kan je cijfermateriaal over adoptie terug vinden. Ik ben op zoek naar nog meer informatie. Informatie is welkom via mijn emailadres of mijn gastenboek.

Cijfers adoptie buitenlandse kinderen 1973-1983

Landen 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
                 
Oostenrijk

51

64 68 44 30 14 7 5
Zuid-Korea 181 269 357 342 253 321 210 180
Colombia 3 32 72 124 186 151 197 214
India 2 21 67 154 117 145 163 196
Indonesië 1 22 68 110 154 249 515 669
Bangladesh 1 - 69 88 124 141 32 34
Libanon 24 49 52 32 48 42 35 26
Brazilië 2 9 10 22 17 22 18 10
Sri Lanka 1 1 14 23 13 18 7 81
Overig 50 152 241 186 163 108 103 179
                 
Totaal 316 619 1018 1125 1105 1211 1287 1594

Landen 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
                 
Oostenrijk 2 2 4 - - - - -
Zuid-Korea 211 247 173 108 165 157 116 107
Colombia 129 146 251 159 210 151 191 165
India 133 149 204 101 188 161 101 113
Indonesië 535 279 438 - - - - -
Bangladesh 5 1 - - - - - -
Libanon 8 5 2 3 - - - -
Brazilië 4 - 9 25 78 56 63 68
Sri Lanka 61 140 204 460 537 565 275 24
Overig 73 76 80 109 119 108 126 100
                 
Totaal 1161 1045 1365 965 1297 1198 872 577

(Bron: Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming; 1985-1988)

terug

Cijfers adoptie Nederlandse  kinderen 1973-1983

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
328 214 171 157 142 144 143
             
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
104 99 77 66 63 72 63

(Bron: Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming; 1985-1988)

terug

Cijfers adoptie buitenlandse kinderen 1990 - 1994

Landen 1990 1991 1992 1993 1994
           
Sri Lanka 263 228 97 62 73
India 92 77 71 65 51
Taiwan 17 31 23 27 19
China - - 26 29 75
Thailand 19 23 17 23 19
Filippijnen 13 12 10 10 4
Korea 6 9 11 4 27
Colombia 208 169 181 146 125
Brazilië 91 111 57 72 67
Haïti 19 - 12 8 32
Suriname 17 25 9 8 13
Ethiopië 33 33 49 41 40
Polen 22 40 29 29 20
Roemenië 4 23 2 3 7
Hongarije 3 5 4 5 6

(Bron: Ministerie van Justitie, 1995)

Cijfers adoptie 1992-1999

Het Ministerie van Justitie houdt cijfers en ontwikkelingen bij over interlandelijke adoptie. Als je hier klikt kan je gegevens lezen vanaf 1992 tot en met 1999.

(note: 12 april 2004. Bovenstaande link is niet meer actief)

terug

Cijfers adoptie 1997

Adoptie: In 1997 zijn in Nederland 1 048 kinderen geadopteerd. Drie van de tien kinderen werd geadopteerd door een stiefouder; bij de overigen ging het om een ‘gewone’ adoptie. 

Stiefouder: Tussen stiefouderadoptie en gewone adoptie bestaan flinke verschillen. Een kind dat door een stiefouder wordt geadopteerd, woont veelal reeds in een gezin met één van de biologische ouders. Een andere volwassene, zelf later in het gezin gekomen, adopteert vervolgens het kind. In tegenstelling hiermee vormen bij een gewone adoptie de adopterende ouders al langer een gezin. In dit bestaande gezin is juist het kind de ‘nieuweling’. 

Jonger dan twee jaar: Doordat stiefouder- en gewone adoptie in aard verschillen, is er ook verschil in de leeftijd van de te adopteren kinderen. Twee van de drie kinderen die bij een gewone adoptie zijn betrokken, zijn jonger dan twee jaar. Slechts 7% is ouder dan vijf. Bij stiefouderadoptie daarentegen is bijna 40% ouder dan vijf jaar. 

Van de kinderen die vorig jaar zijn geadopteerd heeft ruim een kwart de Nederlandse nationaliteit. Bij acht van de tien Nederlandse adoptiekinderen gaat het om een stiefouderadoptie. Bij kinderen met een buitenlandse nationaliteit is het bijna altijd een gewone adoptie. De buitenlandse kinderen komen vooral uit Colombia, Brazilië, Taiwan en China. Het aantal adopties uit Sri Lanka is tussen 1995 en 1997 sterk afgenomen, evenals het aantal adopties van Nederlandse kinderen. 

Stiefouderadoptie duurt langer: Een procedure met stiefouderadoptie vergt meestal meer tijd dan wanneer het om gewone adoptie gaat. Bijna 70% van de procedures met gewone adoptie is binnen drie maanden afgehandeld. Bij stiefouderadoptie lukt dat slechts in zo’n 40% van de zaken. 

Bij gewone adoptie gaat het namelijk meestal alleen om de formele procedure bij de rechtbank. Daarentegen kan bij een stiefouderadoptie bijvoorbeeld de status van een van de ouders na echtscheiding de gang van zaken vertragen. 

(Bron: CBS)

terug

Cijfers adoptie 1998

Het aantal kinderen dat in 1998 door Nederlanders wettelijk is geadopteerd is aanmerkelijk gedaald. In 1998 werden 937 kinderen ter adoptie aangenomen, een daling van ruim 10 procent in vergelijking met voorgaande jaren. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voorgaande drie jaren werden er nog gemiddeld 1047 kinderen aangenomen. In totaal werd in 1998 voor 951 kinderen een adoptieverzoek ingediend. De rechter wees dit in 937 van de gevallen toe. In 272 van de gevallen ging het om een stiefouderadoptie. Hierbij is een van de ouders al de wettige of natuurlijke. Bijna driekwart van deze kinderen heeft de Nederlandse nationaliteit. Bij de gewone adopties in 1998 kwam 95 procent van de kinderen uit het buitenland. Net als voorgaande jaren zijn vooral kleine kinderen uit Colombia zeer populair. Ruim 14 procent, 127 kinderen, waren afkomstig uit dit Zuid-Amerikaanse land. Opvallend is de stijging van het aantal kinderen dat uit China werd geadopteerd. Uit dit land kwamen 89 kinderen, voornamelijk meisjes. De meeste kinderen werden individueel geadopteerd, namelijk 73 procent. In de overige gezinnen werden er twee of meer kinderen wettelijk aangenomen.

terug

Cijfers adoptie 2000

Licht stijgende tendens adopties: In 2000 werden in totaal 1299 kinderen geadopteerd. Er waren 1010 adoptieverzoeken, waarvan de rechter er 989 heeft toegewezen. Via het Haags Verdrag zijn 310 kinderen in Nederland geadopteerd. In vergelijking met 1999 stijgt het totaal aantal adopties licht. Vergeleken met 1995 is het aantal met bijna een kwart toegenomen.

Het merendeel uit het buitenland: Bij 129 kinderen (tien procent van het totaal) ging het om stiefouderadoptie. Van deze kinderen heeft 71 procent de Nederlands nationaliteit. Bij ‘gewone’ adopties (het merendeel) ging het voor 98 procent om kinderen die uit het buitenland afkomstig waren. De overige twee procent zijn Nederlandse kinderen. 

Colombia en China grootste herkomstlanden: Evenals in voorgaande jaren is Colombia het belangrijkste land van herkomst. Ruim een kwart van de geadopteerde kinderen zijn daaruit afkomstig en dit aandeel neemt nog steeds toe. Op de tweede plaats staat China. Het aantal adopties uit dat land (19 procent) vertoont sinds 1996 een duidelijk stijgende lijn. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen, meer dan bij andere nationaliteiten, voornamelijk meisjes (93 procent).  

(Bron: webmagazine CBS)

terug

Cijfers adoptie 2001

In 2001 zijn in totaal 1 390 kinderen geadopteerd. Dit zijn er bijna honderd meer dan in 2000. De rechter heeft 1119 van de 1133 ingediende adoptieverzoeken toegewezen. Daarnaast zijn via het Haags adoptieverdrag 271 kinderen in Nederland geadopteerd. Vergeleken met 1995 is het aantal adopties met bijna een derde toegenomen.

Het merendeel uit het buitenland: Bij ongeveer 95 procent van de ‘gewone’ adopties gaat het om kinderen uit het buitenland. De overige vijf procent zijn Nederlandse kinderen. Het ging bij 195 kinderen om stiefouderadoptie. Van deze kinderen heeft 86 procent de Nederlands nationaliteit.

Veel Chinese kinderen: China heeft Colombia ingehaald als het belangrijkste land van herkomst. Ruim een kwart van de geadopteerde kinderen is afkomstig uit China en dit aantal neemt nog steeds toe. Op de tweede plaats staat Colombia met 17 procent. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen voornamelijk meisjes. Slechts vijf procent van deze kinderen is een jongen.

  

(Bron: Webmagazine CBS 23-12-2002)

terug

Cijfers adoptie China 1995 - 2002

1995    027 kinderen
1996    015 kinderen
1997    064 kinderen
1998    089 kinderen
1999    160 kinderen
2000    248 kinderen
2001    387 kinderen
2002    406 kinderen

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen)

terug

Cijfers adoptie China 1995 - 2002 meisjes

1995    024 meisjes
1996    014 meisjes
1997    057 meisjes
1998    076 meisjes
1999    151 meisjes
2000    231 meisjes
2001    367 meisjes
2002    383 meisjes

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen)

terug

Cijfers adoptie China 1996 - 2002 jongens

1996    01 jongens
1997    07 jongens
1998    13 jongens
1999    09 jongens
2000    17 jongens
2001    20 jongens
2002    23 jongens 

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen)

terug

Cijfers adoptie 2004

Aantal adopties uit China blijft stijgen In 2004 hebben Nederlandse gezinnen 1 368 kinderen geadopteerd. China is het belangrijkste adoptieland. Adoptiefouders zijn op het moment van adoptie gemiddeld iets ouder dan in 1995, de kinderen worden op iets jongere leeftijd geadopteerd.

Toename adopties bijna 20 procent: In 2004 zijn 1 368 adoptieverzoeken door de rechter toegewezen, ruim 200 meer dan in 2003. Van deze adopties zijn er 1 116 gewone adopties en 252 stiefouderadopties. Bij de gewone adopties gaat het hoofdzakelijk om buitenlandse kinderen. Slechts 7 procent van deze adopties betreft kinderen uit Nederland.

Chinese meisjes populair: Bijna 60 procent van de buitenlandse kinderen komt uit China. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen voornamelijk meisjes (87 procent).

Leeftijdsverschil kind en adoptiefouder: Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen de adoptiefouder en het kind is de laatste tien jaar nauwelijks veranderd. Bij de gewone adopties is het verschil in leeftijd tussen de adoptiemoeder en het kind in 2004 35,8 jaar. In 1995 was dat nog 34,7 jaar, in 2000 34,9 jaar. De adoptievader is 36,5 jaar (1995), 36,8 jaar (2000) en 37,1 jaar (2004) ouder.

De adoptiekinderen worden steeds jonger. In 2004 is de gemiddelde leeftijd van het kind op het moment van het indienen van het adoptieverzoek bij de gewone adoptie 2,5 jaar. In 1995 was het kind 2,8 jaar, in 2000 2,7 jaar.

Helft stiefouderadopties bij paren van gelijk geslacht: Er zijn in 2004 bijna 300 Nederlandse kinderen geadopteerd. In driekwart van de gevallen gaat het om stiefouderadoptie. Bij deze stiefouderadopties is er in 130 van de gevallen sprake van adoptie door de vrouwelijke partner van de moeder.

Haags adoptieverdrag: Er vinden ook adopties van buitenlandse kinderen plaats waarvoor geen toestemming van de Nederlandse rechter vereist is. Dit zijn adopties via het Haags adoptieverdrag. In 2003 betrof dit 237 kinderen. De meesten komen uit Colombia (171).

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen)

terug

Cijfers adoptie Verenigde Staten 1989 - 2004

Jaar Totaal China
     
1989 8,102 201
1990 7,093 0
1991 8,481 61
1992 6,472 206
1993 7,377 330
1994 8,333 787
1995 8,987 2,130
1996 10,641 3,333
1997 12,743 3,597
1998 15,774 4,206
1999 16,363 4,101
2000 17,718 5,053
2001 19,237 4,681
2002 20,099 5,053
2003 21,616 6,859
2004  --- 7,044

Cijfers adoptie Verenigde Staten 2002

China 5053
Zuid Korea 1794
Guatemala 1518
Roemenië 1122
Vietnam 724
Oekraïne 659
India 503
Cambodja 402
Kazakstan 399
Colombia 246
Bulgarije 214
Filippijnen 173
Haïti 131
Mexico 106
Ethiopië 95
Thailand 88
Polen 83
Moldavië 79
Bolivia 60
Totaal 1771

Verzoeken om adopteren van kind gedaald

Het aantal mensen dat een kind wil adopteren is voor het eerst in jaren gedaald. Deden in 2006 nog 3.197 Nederlandse stellen een aanvraag voor een adoptiekind, vorig jaar waren dat er maar 2.491. Dit blijkt uit cijfers van de centrale organisatie die adoptieouders screent, de Stichting Adoptievoorzieningen. De daling markeert een kentering omdat het aantal adoptieverzoeken tot vorig jaar structureel steeg. Steeds meer stellen kozen voor adoptie omdat ze ongewild kinderloos leken te blijven.

Als waarschijnlijke verklaring voor de daling voert een woordvoerder van de Stichting Adoptievoorzieningen aan dat het langzaamaan bekend wordt dat het steeds moeilijker is om een kind te adopteren, zeker als het om een gezond kind gaat. Vorig jaar lukte het om die reden minder Nederlandse ouders een kind te adopteren (782) dan in 2006 (816). Dat aantal daalt al een paar jaar gestaag.

Er zijn steeds minder kinderen beschikbaar voor adoptie in de landen waar Nederland traditioneel banden mee heeft op dit gebied. Bijna de helft van de kinderen die momenteel in het buitenland wordt geadopteerd, komt uit China (362 in 2006). Maar China krijgt uit steeds meer landen adoptieverzoeken; in twee jaar tijd is het aantal verdubbeld tot 24.000. Daarnaast is China beleid gaan voeren om adoptie in eigen land te stimuleren, zo schreef minister Hirsch Ballin (Justitie) vorig jaar aan de Tweede Kamer.

De Volksrepubliek China verwacht ook steeds minder adoptiekinderen te leveren omdat meer ouders in staat zijn zelf voor hun kind te zorgen doordat veel Chinezen welvarenden worden. Het land beleeft de laatste jaren een zeer grote economische groei.
De zogeheten ‘vergunninghouders’, particuliere organisaties die bemiddelen tussen het gezin en de weeshuizen in het buitenland, zijn op zoek naar andere landen om adoptiebanden mee aan te gaan.

(Bron: NRC Handelsblad, door Frederiek Weeda, 04-03-2008)

terug