weetjes


Hieronder zie je een verzameling berichtjes gevonden op het internet. De berichten staan zoveel mogelijk op alfabetische volgorde en gaan vooral over Adoptie, China of Nederland. Nieuwe berichtjes zijn natuurlijk altijd welkom. Je kan een berichtje achterlaten in mijn gastenboek of een email sturen naar mijn emailadres.

Wil je meer lezen over adoptiecijfers, klik dat op de hier voor de pagina met statistieken.
Wil je meer lezen over een steeds groter wordende groep rijke Chinezen klik dan hier.

ADOC

Wat is het ADOC?
Het ADOC is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie of pleegzorg (indien gerelateerd aan adoptie) op de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandsouders.

Visie
In navolging van het Haags adoptieverdrag heeft het ADOC het belang en de rechten van het kind als uitgangspunt. Het opgroeien in de liefdevolle en stimulerende sfeer van een gezinsverband in de ruimste zin van het woord is één van de meest fundamentele rechten van het kind. Wanneer gekozen wordt voor (interlandelijke) adoptie dan dient te allen tijde te worden voorzien in hoogwaardige dienst- en hulpverlening bij afstand en adoptie.

Doelstelling
Het ADOC heeft als doel het inventariseren, stimuleren en coördineren van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de adoptiedriehoek. Ook streeft het ADOC ernaar de verworven kennis en ervaring op het gebied van adoptie en pleegzorg, op zowel nationaal als internationaal niveau, toegankelijk te maken voor zowel professionals als geïnteresseerden uit de adoptiedriehoek. Het ADOC werkt nauw samen met wetenschappers en organisaties uit het adoptiewerkveld. Door samenwerking zal het in de toekomst mogelijk zijn vragen vanuit het adoptiewerkveld om te zetten in onderzoeksvragen en deze voor te leggen aan wetenschappelijke onderzoekers. De onderzoeksresultaten kunnen vervolgens worden omgezet in adviezen voor het adoptiewerkveld, zodat beleid, preventie en nazorg kunnen worden afgestemd op recente onderzoeksresultaten

(Bron: Tekst afkomstig van de website. Wil je meer lezen, breng dan een bezoek aan de website van ADOC. Ook is het mogelijk om de nieuwsbrieven te lezen.)

Adopteer een kinderbedje

De stichting Tender Love and Care (TLC) is in mei 2003 opgericht als reactie op een noodkreet uit Zuid Afrika door de 5 Nederlandse adoptie ouderparen van kinderen die in het tehuis TLC hebben gewoond.
De stichting stelt zich ten doel geld te werven voor directe hulp en opvang van kinderen in Zuidelijk Afrika en zonodig hun ouders om hen in hun bestaan en ontwikkeling te ondersteunen. Wil je meer weten over het werk van de stichting TLC, klik dan hier.

Adoptieverlof

Ieder ouder heeft recht op verlof bij adoptie om te kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Dit verlof is maximaal 4 weken. 

Deze regeling is een onderdeel van de Wet arbeid en zorg, die verschillende vormen van verlof bundelt. Deze wet geldt vanaf 1 december 2001.

Op hoeveel dagen adoptieverlof heb ik recht?

U heeft recht op maximaal vier weken adoptieverlof als u een kind adopteert. Doet u de adoptie samen met uw partner dan heeft elke ouder recht op 4 weken. Het aantal kinderen dat u adopteert, verandert niks aan de duur van het verlof.

Hoe zit het met mijn inkomen tijdens het adoptieverlof?

Twee weken voor de ingangsdatum van het adoptieverlof, vraagt u een uitkering aan via u uw werkgever. Uw werkgever vraagt deze uitkering dan aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW), de overkoepelende organisatie voor uitvoeringsinstellingen. De uitkering die u tijdens het adoptieverlof ontvangt, is even hoog als uw salaris en bedraagt maximaal 100 procent van uw dagloon. Het kan ook zijn dat het Uitvoeringsinstituut de uitkering rechtstreeks aan uw werkgever betaalt in plaats van aan u. U krijgt dan gewoon uw salaris doorbetaald.

Ook als zelfstandig ondernemer heeft u tijdens het adoptieverlof recht op een uitkering van maximaal vier weken. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.

 

Hoe zit het met ziekte en vakantie tijdens adoptieverlof?

Uw verlof kan niet worden uitgesteld als u tijdens het adoptieverlof ziek wordt.
Uw vakantiedagen mogen niet gekort worden door uw werkgever omdat u adoptieverlof heeft.

Kan ik minder werken na de adoptie?

Wilt u na de adoptie nog wat langer thuisblijven, dan kunt u gebruikmaken van ouderschapsverlof. Deze vorm van verlof is bestemd voor de opvoeding en verzorging van uw kind. 

Ook kunt u uw arbeidsduur aanpassen op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. 

Hiernaast is het ook mogelijk uw loopbaan te onderbreken voor zorgtaken.
U kunt dan aanspraak maken op de Wet financiering loopbaanonderbreking. Deze wet regelt dat werknemers en ambtenaren in bepaalde omstandigheden een financiële bijdrage van de overheid kunnen ontvangen als zij verlof willen om zorgtaken of een studie op zich te nemen.

Bronvermelding en meer informatie: De teksten over het adoptieverlof zijn gebaseerd op de teksten van de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Adoptiewet halve eeuw oud

In Nederland zijn sinds de invoering van de adoptiewet in 1956 circa 60.000 kinderen geadopteerd. Twee van de drie kinderen zijn afkomstig uit het buitenland. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Op 1 november is het precies vijftig jaar geleden dat de adoptiewet van kracht werd. Een pleegkind kan sinds 1956 als wettig kind worden opgenomen in een adoptiegezin. Eerder was de rechtspositie van pleegouders en -kinderen niet sterk omdat de biologische ouders het kind altijd weer konden opeisen. Ook hadden de pleegouders geen zorgplicht.

(Bron: Algemeen Dagblad, 30-10-2006)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is de centrale instantie voor het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft zijn eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Hebt u een vermoeden van kindermishandeling? Wat u kunt doen en wat u van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kunt verwachten. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling zijn bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (12 cent / 6 eurocent per minuut) 
Voor meer info, klik hier.

Babyallergie

Van alle baby’s die worden geboren krijgt 2 tot 6 % een koemelkallergie. Het lijkt wel of steeds meer baby’s hier last van krijgen. Voor het kind en ook de ouders is dit heel vervelend. Vaak weet je niet wat er met je kind aan de hand is. Wil je meer lezen over allergieën bij kinderen, onder andere over eczeem en koemelkallergie, klik dan hier.

Bevolkingsteller

info 2001

De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft.

Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 329 personen per dag. Er worden gemiddeld per dag 550 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er elke dag 385 mensen overlijden. Verder vestigen zich 326 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 162 emigranten vertrekken.

Omdat het groeitempo van de bevolking varieert, komt de snelheid waarmee de bevolking op dit moment toeneemt niet precies overeen met het gemiddelde groeicijfer per dag. Wil je weten hoeveel mensen er nu in Nederland wonen, klik dan hier.

info 2003

De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft.

Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 240 personen per dag. Er worden gemiddeld per dag 557 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er elke dag 393 mensen overlijden. Verder vestigen zich 339 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 263 emigranten vertrekken.

info 2004

Bevolkingsgroei sinds 1920 niet meer zo laag: De bevolkingsgroei in Nederland was in het derde kwartaal van 2004 de laagste sinds 1920. In het kwartaal groeide het aantal inwoners met 14.000 personen. De lage groei heeft te maken met een laag geboortecijfer en de afnemende aantallen immigranten. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat er nu 16,3 miljoen mensen in Nederland wonen. Het CBS verklaart de lage groei dinsdag door de minder gunstige economie. Daardoor is zowel het aantal immigranten als het aantal geboorten laag. Daarentegen immigreerden bijna 2000 Polen. Dat zijn er bijna duizend meer dan dezelfde periode een jaar eerder, aldus het CBS dinsdag. 

(Bron: nu.nl)

info 2005

Aarde telt in december 6,5 miljard bewoners: De 6,5 miljardste wereldburger zal in december in Azië ter wereld komen. Dat heeft het gezaghebbende Franse Instituut voor Demografische Studies (IFED) donderdag gezegd in Parijs. Het IFED houdt volgende maand een grote internationale conferentie over de groei van de wereldbevolking. 

Momenteel staat de teller op 6,477 miljard aardbewoners. Meer dan helft daarvan woont in slechts zes landen: China, India, Verenigde Staten, Indonesië. Brazilië en Pakistan. Van iedere honderd personen op aarde leven er 61 in Azië, veertien in Afrika, elf in Europa, negen in Latijns-Amerika, vijf in Noord-Amerika en minder dan een in Oceanië. 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er sprake van afname van de groei van de wereldbevolking. Desondanks zal de wereld in 2050 tussen de negen en tien miljard mensen tellen. 

(Bron: nu.nl)

Bevolking China stijgt tot ruim 1,3 miljard

In China is de bevolking het afgelopen jaar met zeven miljoen mensen toegenomen tot een totaal van 1.314.480.000, een vijfde van de wereldbevolking. Dat heeft het nationaal bureau voor de statistiek in Beijing woensdagavond gemeld. Volgens dat instituut woont 43,9 procent van de Chinezen in steden, een groei van 0,9 procent ten opzichte van 2005.

Een groeiend probleem in China is de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Mannen vormen nu 51,5 procent van de bevolking, terwijl in 2006 voor pasgeboren baby's zelfs een verhouding van 119,25 jongens ten opzichte van 100 meisjes gold. Binnen vijftien jaar zullen er daardoor dertig miljoen meer mannen dan vrouwen in de huwbare leeftijd zijn. De scheefgroei is een gevolg van het één-kind-beleid dat China sinds de jaren '70 voert om de explosieve bevolkingsgroei tegen te gaan.

(Bron: Telegraaf, 01-03-2007)

 

Body Mass index voor kinderen

Voor volwassenen wordt sinds jaar en dag de BMI (Body Mass Index) gebruikt als maat voor het bepalen van overgewicht. BMI is het gewicht (in kilos) gedeeld door de lengte in het kwadraat (in meters). Men spreekt van overgewicht bij een BMI hoger dan 25 en van obesitas bij een BMI hoger dan 30. Vooral aan obesitas zijn gezondheidsrisico's verbonden.

BMI voor kinderen
Ook voor kinderen is de BMI een snelle en gemakkelijke methode om overgewicht te bepalen. Maar daarvoor moeten wel aangepaste grenswaarden worden gebruikt. Tijdens de groeifase verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk: meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

Een gezond gewicht?
Om te bepalen of uw kind een gezond gewicht heeft, klik dan hier. De calculator geeft meteen aan of uw kind overgewicht heeft.

(Bron: www.gezonde.basis.nl)

Burgelijk wetboek

In het Burgerlijk wetboek, Boek 1. Personen en familierecht  kan je in artikel 227, 228, 229, 230, 231 en 232 lezen wat de regels van het adopteren volgens de Nederlands wet zijn.

Chinees nieuwjaar

Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de eerste dag van de maanmaand van de Chinese jaartelling. Daarom is datum steeds anders, maar wel altijd tussen 21 januari en 20 februari. Voor meer dan een miljard mensen over de hele wereld is het de belangrijkste feestdag van het jaar. Van tevoren maakt iedereen zijn huis goed schoon en lost lopende schulden af Messen, scharen en naalden gaan achter slot en grendel. Zo kunnen ze niet per vergissing het geluk van het nieuwe jaar kapot maken. In de kamers staan bloemen en op rode papierstroken worden gelukwensen gekalligrafeerd. Op de avond zelf moeten de kwade geesten worden verjaagd. Omdat die bang zijn voor de gelukskleur rood, voor vuur en voor lawaai, steken de mensen ontzettend veel roodgekleurd knalvuurwerk af Op straat dansen draken en leeuwen. Kinderen hebben nieuwe kleren aan en buigen voor hun ouders die hun geluksgeld geven in rode enveloppen. Ze mogen zoveel snoepen als ze willen en ze krijgen op nieuwjaarsdag nooit straf.

Chinees nieuwjaar (2)

Sinaasappels brengen geluk

Zonder geluk vaart niemand wel. En dat weten ze ook in Hongkong. Vandaar dat men daar tijdens Chinees Nieuwjaar sinaasappels uitdeelt. Het is de bedoeling dat je op jouw sinaasappel een wens schrijft. Vervolgens moet je je sinaasappel proberen in een soort kerstboom te gooien. Hoe hoger je jouw sinaasappel (met jouw wens!) in de boom gooit, hoe groter de kans dat ie uitkomt.

Chinees nieuw jaar in 2002

Het Chinese Nieuw Jaar begon in 2002 op 12 februari.
Op de Chinese kalender begon toen het jaar 4699.
Ook begon op deze dag het jaar van het paard.

Chinees (107) is oudste herder

Li Xicai had geen Generatiepact nodig om langer aan het werk te blijven: hij 107 jaar oud en hoedt nog steeds elke dag zijn kudde. De Chinees claimt daarmee de oudste herder ter wereld te zijn., zo schrijft de Chinese krant Huashang Daily Li Xicai, de oudste herder ter wereld. Xicai is al zijn hele leven een herder. Hij begon in dienst van de landheren, later deed hij het voor het dorp en na de revolutie, voor zijn familie. Zijn jongste zoon, Li Zaiming, wil eigenlijk niet dat zijn vader nog op stap gaat, maar de kranige Chinees kan niet gestopt worden. ,,Het is een gewoonte, en een deel van mijn leven. Ik wil niet stoppen," verklaarde hij. Vandaag de dag trekt Li Xicai vooral naar het Qinba-gebergte met zijn kudde stieren. (hln)

(Bron: Algemeen Dagblad, 26 juni 2007)

Chinese feestdagen in 2003
10 januari La-ba dag, Boeddha’s Verlichting
01 februari Xin Nian, Chinees nieuwjaar
04 februari Li Chíun, Lentefeest
07 februari Yan Yat, Ieders verjaardag
09 februari Verjaardag van de Jade Keizer
15 februari Deng Jie, Lantaarnfestival
21 maart Geboortedag Kun Yam
05 april Qing Ming, Dodenfestival
04 juni Duanwu-jie, Dubbelvijfdag, Drakenbootfestival
18 juli Verlichting van Kun Yam
12 augustus Festival van de Hongerige geesten
11 september Midherfstfestival
23 september Geboortedag Confusies
04 oktober Dubbelnegendag en Chong Yang feest
10 december Verjaardag O-me-t’o-fo
22 december Dongzhi, Winterzonnewende
30 december La-ba dag, Boeddha’s verlichting

Chinese horoscoop

De Chinese horoscoop is een 12 jarige cyclus. De origine gaat terug naar het Boedisme. Volgens het verhaal, riep Buddha al de dieren van China naar zijn bedzijde, maar er kwamen slechts 12 dieren. Omdat hij de dieren voor hun toewijding wilde belonen, creëerde hij een jaar voor elk dier. De 12 dieren die verschenen waren de rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, schaap, aap, haan, hond en het varken.

Elk dier heeft zijn eigen speciale karakteristieken. Veel mensen geloven dat deze karakteristieken gebeurtenissen beïnvloeden gedurende het jaar. Tevens geloven sommige mensen dat mensen die in een bepaald jaar zijn geboren de kwaliteiten van het dier van dat jaar bezitten.  

Chinese Leeuwen- en Drakendans

Wat houdt Chinese Leeuwen- en Drakendans in? Het doel is het verjagen van oude geesten en het brengen/afroepen van geluk aan de winkelier in het nieuwe jaar. Dit gebeurt volgens vastomlijnde regels waaraan zowel de bespelers van Leeuw en Draak als de winkelier zich dienen te houden.

De Draak wordt gespeeld door een team van 10 spelers (totale lengte ruim 10 meter!) terwijl de Leeuw door twee personen wordt gespeeld. De draak is een mythologisch dier en werd gebruikt om de oogst te beschermen. De draaiende, acrobatische bewegingen van de bespelers symboliseren het slaan van de staart op het water van de oceaan, golven rijzen naar de wolken, regen valt neer op de akkers en zorgt voor vruchtbare grond.

De Leeuw wordt gespeeld door twee personen, één persoon bedient de kop en de ander volgt als staart. Door middel van vastomlijnde choreografie dient de leeuw een krop sla of andere groente te bemachtigen. De winkelier op zijn beurt tracht de Leeuw te testen door middel van een moeilijkheidsgraad in te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwen van een stellage waaraan de krop sla is bevestigd of door middel van het plaatsen van voorwerpen bij de voordeur. Deze voorwerpen symboliseren bijvoorbeeld een slang, krab of ander dieren.

Een andere belangrijke speler tijdens het ritueel is de Boeddha. De Leeuw wordt op speelse manier uitgedaagd door de Boeddha en geleid naar de plek waar het offer (-sla of andere groente) zich bevindt. Dit alles vindt plaats onder het maken van veel geluid (trommel, gong en bekkens) en natuurlijk heel veel Chinees vuurwerk!

Chinese omgangsvormen en gewoontes

Cadeaus: Het juiste moment waarop cadeaus worden overhandigd wisselt per cultuur. Volgens Chinees gebruik gebeurt dat vaak tijdens de eerste ontmoeting. Chinezen zijn doorgaans niet gecharmeerd van geschenken als scharen, mesjes en briefopeners. Deze worden snel geassocieerd met het opzeggen van een vriendschap. Ook is het af te raden de oudere generatie een klok of horloge cadeau te geven. Voor veel Chinese senioren is een klok een symbool voor 'bad luck.' Dure cadeaus aan regeringsleiders of andere hooggeplaatste personen worden vaak niet op prijs gesteld (behalve in Hongkong).

Een goed alternatief is een 'pen'. De reden daarvoor is simpel. De Chinese taal bestaat voor een deel uit beeldmerken, die niet allen ondervangen kunnen worden door middel van een typemachine of computertoetsenbord. Daardoor wordt er veel met de hand geschreven en getekend. Een mooie kwaliteitspen uit het westen beschouwt men als een waardevol instrument

Wil je meer lezen over Chinese omgangsvormen en gewoontes, klik dan hier.

Chinese wijn

In China drinkt men al eeuwen wijn, zoals blijkt uit de Chinese literatuur die prachtige gedichten over wijn kent. En ook uit dichterlijke Chinese spreekwoorden zoals: "De naam van wijn is Oom Vreugde, en hij is lieflijk als vloeibare jade". 

Chinese wijn is meestal zoet en wordt van rijst, druiven en andere vruchten gemaakt. De Chinese smaak is nog altijd gericht op zoete wijn. De laatste tijd is toch een tendens waarneembaar dat men zich aanpast aan de westerse smaak, door droge wijnen te maken van chardonnay- en rieslingdruiven. De Volksrepubliek China is in potentie de grootste wijnmarkt ter wereld. En wat belangrijker is, mede dankzij de economische vooruitgang beginnen miljoenen Chinezen wijnbouw en wijn te (her)ontdekken. Wil je meer lezen over Chinese wijn, klik dan hier.

Weetje: de Chinezen hebben maar één woord voor alcoholische dranken: Jiu, wat vrij vertaald wijn betekend. Putao Jiu betekend wijn van druiven.

(Bron: De wijnhoek)

Chinese wijsheden

De Chinese bevolking heeft vele wijsheden in zijn taalgebruik. Hieronder een aantal voorbeelden. Wil je er nog meer lezen, klik dan hier.

Spotten met ouderdom is het huis vernielen waar je vanavond in moet logeren. 
Wanneer 1000 aanklagende vingers naar u wijzen, dan sterft gij, al verheugt ge u in de beste gezondheid. 
Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, staat zijn leven lang op één been. 
Breek de oostelijke muur niet af om de westelijke te herstellen. 
In twee sprongen over de afgrond springen, kan fataal zijn. 
Men meet de torens naar hun schaduw en de groten naar hun berijders. 
Een antwoord dat een geschil niet bijlegt, doet duizend andere ontstaan. 
Stromend water bederft niet. 
Bedrieg je meerderen maar nooit je ondergeschikten. 
Ook de hoogste torens beginnen bij de grond. 
Leg het mij uit en ik vergeet het. Laat het me zien en ik onthoud het misschien, maar betrek mij erbij en ik begrijp het. 
Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp. 
Wie bekrompen is van visie kan niet ruim zijn van hart. 
Vergeet beledigingen, maar vergeet nooit vriendelijkheid. 
Beoordeel het paard niet naar zijn zadel. 
Je kunt de kikvors in de bron niet over de oceaan spreken. 

(Bron: citaten homepage)

Chinezen in de 19e en 20e eeuw

Eind 19de eeuw monsterden veel Chinezen aan op Europese schepen om voor een laag loon zwaar stokerswerk te doen. Toen in 1911 in Amsterdam en Rotterdam een zeeliedenstaking uitbrak, bleken zij bereid de actie te breken.

Nederlandse zeelieden spraken daarom van het gele gevaar. Toen door de crisis van de jaren dertig de werkgelegenheid in de scheepvaart terugliep, gingen veel Chinezen de straat op om pindakoekjes te verkopen of in hun levensonderhoud te voorzien met de handel in garen en band. Uit deze groep, en uit de Chinezen uit Hongkong die na 1945 naar Nederland kwamen, zijn de eigenaars van veel Chinese restaurants voortgekomen.

(Bron: 20 Eeuwen Nederland)

Chinezen officieel minderheid in Nederland 
15-12-2003

Nederland is een officiële minderheid rijker. Met de oprichting van het Inspraak Orgaan Chinezen (IOC) zijn de circa vijftigduizend Chinezen in Nederland een erkende minderheidsgroepering. Het IOC wil de positie van Chinezen in de Nederlandse samenleving versterken.

Volgens de oprichters van het IOC bewegen Chinezen zich al jarenlang onzichtbaar door de Nederlandse samenleving. De groep kan zichzelf goed redden en is te succesvol om in aanmerking te komen voor de overheidssteun die andere minderheden wel krijgen. Omdat de Chinese gemeenschap tot dusverre buiten het officiële landelijke integratiebeleid viel, kregen zij ook nauwelijks subsidies voor bijvoorbeeld culturele projecten. 

Hoewel het over het algemeen goed gaat met de Chinezen, heeft de groep wel degelijk haar eigen, specifieke problemen. Zo zijn Chinezen relatief vaak gokverslaafd, leven veel ouderen geïsoleerd en is er schooluitval onder jongeren. De Chinese gemeenschap staat bovendien bekend als uiterst gesloten.

Als overlegorgaan wil het IOC het gemakkelijker maken om subsidies te krijgen voor maatschappelijke en culturele projecten. Op deze manier hoopt het de bestaande problemen op te lossen en de Nederlandse samenleving bekender te maken met de Chinese gemeenschap. 

Het IOC wil onder meer dat Chinezen van de eerste generatie Nederlands leren. De jeugd moet juist in Chinese talen onderwijs krijgen. Ook wil het IOC autochtone Nederlanders stimuleren Chinees te leren. Mandarijn-Chinees is een van de meest gesproken talen ter wereld.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Chinezen overvleugelen Turkse en Marokkaanse immigrant in Nederland
30-12-2005

Nederland kent dit jaar voor het eerst meer Chinese dan Marokkaanse of Turkse immigranten. Sloeg vorig jaar de balans nog net door in het voordeel van de traditionele immigratielanden Marokko en Turkije, nu zijn de rollen omgedraaid. Met de maand december nog te gaan, zijn er dit jaar 3155 Chinezen naar ons land verhuisd tegenover 1839 Marokkanen en 2982 Turken.
Dit blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van migratiestromen van en naar Nederland. China is een van de weinige landen waarvandaan het aantal immigranten stabiel is. De meeste andere landen laten een sterke teruggang zien.
Zo kwamen er in 2004 nog ruim 3600 Marokkanen naar ons land en 4580 Turken. Maar ook immigranten uit landen zoals de Verenigde Staten, Nederlandse Antillen en Suriname laten het afweten.

In totaal hebben gedurende de eerste elf maanden van dit jaar bijna 91.000 buitenlanders hun heil in Nederland gezocht. Met nog een maand te gaan, kan daarmee het resultaat van 2004 nog net worden geëvenaard. Topjaren zoals 2000 en 2001, toen er nog meer dan 130.000 immigranten per jaar waren, liggen echter ver achter ons.
De meeste immigranten komen uit de landen van de Europese Unie. Binnen die groep steken Duitsland en Polen er met kop en schouders bovenuit met respectievelijk 5260 en 6643 immigranten in de eerste elf maanden van 2005.
De snelste daling is zichtbaar bij de armere door oorlog getroffen gebieden van Azië en Afrika. Uit deze twee werelddelen zijn tot en met december 13.900 en 7855 immigranten gearriveerd. In de eerste jaren van deze eeuw liepen die totalen voor beide regio's nog op tot boven de 20.000 per jaar.

De immigratie neemt dus af, waarschijnlijk dankzij het strengere asielbeleid van het kabinet-Balkenende. De afname geldt niet voor de emigratie. Voor de Nederlandse samenleving betekent dit dat wij voor het derde opeenvolgende jaar te maken hebben met een netto-uitstroom van mensen.

Tussen januari en november waren er 110.250 mensen die Nederland de rug toekeerden. Dat is nu al meer dan in 2004. Bijna de helft van die groep emigranten (50.205) is in Nederland geboren en getogen. Het negatieve migratiesaldo komt daarmee voorlopig op 20.000 voor dit jaar. In 2004 was er ook al een netto-uitstroom van 16.000 en in 2003 van een paar honderd. In de jaren daarvoor was er altijd sprake van instroom.
De landen van de Europese Unie zijn het meest in trek, maar ook Amerika, Azië en Afrika zitten in de lift. Populaire landen tot en met november zijn onder meer Duitsland (3973), Turkije (2631) en de Antillen (4437).

(Het Financiële Dagblad, door Maurits Kuypers)

Dag van de vermiste kinderen

Drieëntwintig jaar geleden verdween het Amerikaanse jongetje Etan Patz. Tot op de dag van vandaag is hij nooit teruggevonden. De dag dat hij verdween, 25 mei, is in 1983 uitgeroepen tot de International Missing Children's Day. Wil je weten hoe er in Nederland aandacht wordt besteed aan vermiste kinderen, klik dan hier. Op de dag zelf kan je een vergeet-me-nietje dragen om te tonen dat de kinderen nog niet vergeten zijn.

Dansles voor dikke kinderen in China

In de strijd tegen het toenemende aantal kinderen met overgewicht heeft de Chinese overheid danslessen verplicht. Vanaf september bij het begin van het nieuwe schooljaar moeten leerlingen in de pauze of na schooltijd een danscursus volgen, aldus de Telegraaf.

Volgens de Chinese krant China Daily bewegen kinderen nauwelijks nog door de grote hoeveelheid huiswerk en daardoor kampen steeds meer scholieren met overgewicht. Volgens sommige onderzoeken zou zeker 20 procent van de kinderen last van overgewicht hebben.

(Bron: gezonderworden.nl, 06-06-2007)

De president van China

De President van China was  tot 15 mei 2003 Jiang Zemin. Wil je zijn Engelse biografie lezen, klik dan hier.  

Vanaf 15 mei 2003 is Hu Jintao, geboren op 21 december 1942, door het Nationale Volkscongres gekozen tot president van de Volksrepubliek China, als opvolger van Jiang Zemin.

Doe een wens 

Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

'Ik zou zo graag....' Alle kinderen hebben hartenwensen. Iets waar ze van dromen, waar ze naar uitkijken. Ook kinderen die een onzekere toekomst hebben; kinderen met een levensbedreigende ziekte.
'Ik zou zo graag....' Even kunnen ze alles vergeten. Onbezorgd en blij zijn... iets heel speciaals beleven.

Door het vervullen van een wens, wil Doe Een Wens een stukje blijdschap en kracht brengen in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behandeling en doktoren. De Stichting neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan een wens verbonden zijn. 

Organisatie: Doe Een Wens Stichting Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 240 vrijwilligers zetten zich, soms bijna dagelijks, in voor Doe Een Wens. Het kantoor in Woerden, met een achttal medewerkers, coördineert alle activiteiten. Daarnaast is er een Bestuur, Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Wil je meer lezen over de Stichting, klik dan hier.

Dyslexie is niet overal hetzelfde

Dyslexie is een cultureel bepaalde aandoening. Dyslectische Chinezen die fouten maken bij het lezen van karakters, hebben in wezen een andere aandoening dan dyslectische westerlingen die fouten maken bij het lezen van alfabetische teksten. Anders gezegd, dyslexie heeft geen universele oorzaak. Dat concluderen Wai Ting Siok et al. in Nature van 2 september op basis van MRI-onderzoek bij een kleine groep dyslectische Chinese kinderen. 

Veel onderzoekers denken dat dyslexie neurobiologisch samenhangt met een disfunctie van de temporoparietale regio van het brein, maar de meeste wetenschappelijke studies hebben zich geconcentreerd op talen die letters kennen, in plaats van symbolen. Bij de Chinese kinderen bleek een andere regio aangedaan: de middelste frontaal gyrus aan de linkerzijde van de hersenen. Dit gebied blijkt verschillende vormen van informatie over geschreven karakters in het verbale en ruimtelijke werkgeheugen te integreren. Hapert dit proces, dan beïnvloedt dat het 'vloeiend' lezen negatief. De onderzoekers waarschuwen dat bij crosscultureel onderzoek goed moet worden gewaakt voor het maken van onterechte universele vergelijkingen.

(Bron: Medisch contact)

Femmie juffer

Femmie Juffer is sinds 2000 hoogleraar Adoptie in Leiden. Wil je meer lezen over haar werk, klik dan hier  voor een interview dat zij gegeven heeft aan het Ministerie van Justitie. Ook op de internetsite van de Universiteit van Leiden is informatie te vinden over haar werk.

Filmpje American Express

Als je hier klikt kom je op de site van American Express uit. Deze creditkaartmaatschappij heeft handig ingespeeld op de gevoelens van adoptieouders. Na even wachten komt er een leuk filmpje over een Amerikaans echtpaar dat naar China gaat om hun kindje Anchee op te halen.

Filmpje Cheerios

Hier nog een site waarbij een adoptieverhaal is verwerkt een een reclame.

Foto Kodak

Behalve American Express, heeft ook Kodak de adoptieouders gevonden om reclame te maken voor hun product. De tekst onder de foto meldt: De vlucht duurt 12 uur, het verzenden van de foto 2,5 seconden.

Gletsjers China smelten 7 procent per jaar
02-05-2006

Gletsjers op het West-Chinese Qinghai-Tibet plateau, ook wel het Dak van de Wereld genoemd, smelten door het broeikaseffect in een tempo van zeven procent per jaar. Het Chinese persbureau Xinhua heeft dit dinsdag gemeld.
Volgens Xinhua is deze conclusie gebaseerd op gegevens die over vier decennia van 681 weerstations zijn verkregen. Het persbureau meldde ook dat uit statistische data van het meteorologisch bureau voor Tibet blijkt dat de gemiddelde temperatuur in Tibet sinds de jaren '80 is gestegen met 0,9 graden Celsius. De gletsjers van het Qinghai-Tibet plateau vormen 47 procent van het totale Chinese gletsjergebied.

Het slinken van de gletsjers zal uiteindelijk leiden tot droogte, woestijnvorming en toename van het aantal zandstormen, waarschuwde Dong Guangrong van de Chinese Academie van Wetenschappen. De uitbreiding van woestijngebied en de daarmee gepaard gaande zandstormen zorgen al voor veel overlast in China, zoals twee weken geleden in Beijing bleek. De hoofdstad kreeg naar schatting 300 duizend ton zand en stof te verwerken en de stofwolken haalden zelfs Zuid-Korea en Tokio.

De Chinese regering heeft inmiddels programma's in het leven geroepen om cultuurgrond terug te winnen. Zo is de doelstelling om voor 2050 zo'n 1,74 miljoen vierkante kilometer grond te beplanten met grassoorten en struiken die de woestijn kunnen terugdringen. In het noorden en het westen zijn al vele duizenden hectares beplant.

(Bron: Trouw)

Happy family

In Brazilië woont een gezin dat 53 kinderen heeft geadopteerd. Op hun Engelstalige homepage kan je lezen hoe ze wonen en leven. Ook kan je op hun homepage foto's zien van de kinderen die door de Familie Feliz zijn geadopteerd.

Haags Verdrag

In 1993 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie. Al deze landen hebben - met het belang van het kind voorop - afspraken gemaakt over de adoptie.

Deze afspraken zijn er allemaal op gericht dat de adoptieprocedure zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Als een kind geadopteerd wordt uit een land dat is aangesloten bij het verdrag, biedt dat belangrijke voordelen voor de (aspirant)-adoptief ouders.

Zo wordt deze adoptie door alle landen die bij het verdrag zijn aangesloten automatisch en volledig erkend. Dankzij dit verdrag wordt de toestemming van het land van herkomst onverkort overgenomen door Nederland. De aanvragen worden niet meer behandeld door de rechtbanken. Er vindt alleen nog registratie plaats bij het ministerie van Justitie (bij de CABA, Centrale Autoriteit BPK/IKO).

Huur een camper in China
24-01-2005

Travelhome gaat in samenwerking met een Chinese verhuurder campers aanbieden in de Cinese steden Beijing, Hangzhou, Guangzhou, Urumuqi, Kunming, Changsha en Taizhou. De touroperator is daarmee de eerste Nederlandse reisorganisatie die deze vorm van vakantievieren in China aanbiedt.

Men kan 365 dagen per jaar een camper huren. Vanwege de enorme afmetingen van het land verschilt het klimaat per regio. Voor grote delen van het land is de meest geschikte reisperiode het voor- en najaar. Men kan kiezen uit twee type campers die geschikt zijn van 4 tot 6 personen. De campers worden verhuurd inclusief chauffeur die 's avonds de camper verlaat. 

Prijzen zijn vanaf 110 euro per dag per camper in het laagseizoen van 1 januari tot en met 31 maart en van 16 oktober tot en met 31 december, tot 150 euro per dag per camper in het hoogseizoen. De campers zijn uitgerust met onder meer koelkast, toilet en douche, keuken, stereo met CD en luifel. Optioneel is GPS, kleuren tv en DVD. Travelhome boekt tevens vluchten naar alle grote steden in China. Voor reizen in China is een visum vereist, deze kan worden aangevraagd bij de Chinese ambassade in Den Haag en Brussel. 

Behalve China biedt Travelhome ook campervakanties aan in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Zuid-Afrika.  Voor meer info bel met Travelhome: 040 - 2113938. Kijk ook op www.travelhome.nl.

(Bron: De Telegraaf door Inge Lengton)


Jan de Hartog

De Nederlandse schrijver Jan de Hartog is vooral bekend geworden met zijn boek 'Hollands Glorie'. Wellicht is het volgende bericht hierdoor wat in de vergetelheid geraakt. Maar het is toch echt aan Jan de Hartog te danken dat wij in Nederland over adoptie zijn gaan nadenken.

"Op het gebied van adoptie zorgde hij in Nederland voor een doorbraak. In 1967 adopteerden Jan en Marjorie de Hartog twee Koreaanse wezen. Een jaar later lag zijn boek De Kinderen in de boekwinkels. De schrijver had daar een goede reden voor, want in Nederland bestond toen nog een wet die bepaalde dat kinderen van een Aziatisch ras niet geadopteerd mochten worden. Dat boekje en een tv-interview van De Hartog met Mies Bouwman leidden ertoe dat die wet veranderd werd. Op de avond dat het interview werd uitgezonden, kwamen er duizend aanvragen voor adoptie binnen. (volkskrant)"

Kinderallergiecentrum

Op 25 juni 2003 is het eerste centrum voor kinderallergologie geopend in Nederland. Dit centrum is opgericht om kinderen sneller te kunnen behandelen. Het team bestaat uit een kinderarts, dermatoloog, diëtist, kinderlongarts, kinderkno-arts en kinderoogarts. Er kan hierdoor sneller een diagnose worden gesteld. De testen bestaan onder andere uit de huidtest, bloedtest en voedselprovocatietest. 
Het kinderallergiecentrum is een onderdeel van  het UMC ( Universitair Medisch Centrum) te Utrecht en gevestigd in het WKZ ( Whilhelmina Kinder Ziekenhuis) te Utrecht. Voor meer informatie 030-2504775 of 030-2504776.

Kindermaten

Hieronder een overzicht met kindermaten. Een hulpmiddel om uit te rekenen welke maat  je kind heeft.

Lichaamslengte

 

Boven-
wijdte
cm

Taille-
wijdte
cm

Heup-
wijdte
cm

Leeftijd in
maanden
en jaren

maat

40-50

41-43

41-43

41-43

1 maand

50

51-56

43-45

43-45

43-45

2 mnd.

56

57-62

45-47

45-47

45-47

3-4 mnd.

62

63-68

47-49

46-48

47-49

5-7 mnd.

68

69-74

49-51

47-49

49-51

8-11 mnd.

74

75-80

51-53

48-50

51-53

12-15 mnd.

80

81-86

52-54

49-51

45-48

16-21 mnd.

86

87-92

53-55

50-52

53-56

22-25 mnd.

92

93-98

54-56

51-53

55-58

2-3 jaar

98

99-104

55-57

52-54

57-60

3-4 jaar

104

105-110

56-58

53-55

59-62

4-5 jaar

110

111-116

57-59

54-56

61-64

5-6 jaar

116

117-122

58-62

55-58

63-67

6-7 jaar

122

123-128

61-65

57-59

66-70

7-8 jaar

128

129-134

64-68

58-61

69-73

8-9 jaar

134

135-140

67-71

60-62

72-76

9-10 jaar

140

141-146

70-74

61-64

75-80

10-11 jaar

146

Kindveilige artikelen (1)

Het traphekje: Door traphekjes boven en/of onderaan de trap te installeren kan je voorkomen dat kinderen van trappen vallen. Er bestaan vaste en verplaatsbare traphekjes. De vaste worden met scharnieren aan de muur bevestigd en zijn doorgaans steviger dan hekjes met een klemsysteem, dat het kan begeven wanneer het kind tegen het hekje valt. Traphekjes kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat kinderen een bepaalde kamer in- of uitlopen. 
Let er bij de aankoop van een traphekje op dat: de afstand tussen de verticale spijlen ongeveer 8 cm bedraagt: zo kunnen de voetjes niet gekneld geraken en kan het hoofd niet tussen de spijlen worden gestoken; hekjes met horizontale of schuine (ruitvormige) tralies onveilig zijn: het kind kan er over klauteren; bij hekjes met een net de mazen niet wijder mogen zijn dan 7 mm, anders kunnen kinderen met blote voeten op het net kruipen, en zich lelijk bezeren; traphekjes die kunnen worden geopend moeten voorzien zijn van een veilige sluiting die niet door kinderen kan worden geopend.

Veiligheidsglas: Kinderen kunnen tegen en door een glazen binnendeur vallen. Zo'n tere glazen deur kan je vervangen door een volle houten deur of door een deur in onbreekbaar veiligheidsglas. Glazen buitendeuren zijn doorgaans wel bestand tegen een stevige botsing. Door decoratieve merktekens (in plastic folie) op het glas te plakken, kan je botsingen voorkomen.

Raamsluitingen: Ramen kan je beveiligen met veiligheidshaken. Zij voorkomen dat het raam verder dan op een kier wordt opengedraaid. Kinderen kunnen die haken niet openpeuteren. Er bestaan ook telescopische raamsluitingen. Die zijn door kleine kinderen niet te openen.

Deuren: Je wil natuurlijk ook graag vermijden dat je kind met zijn vingers tussen een dichtslaande deur terechtkomt. Daarvoor kan je een deurdranger monteren, of je kan een deurklem onder de deur schuiven. Beide systemen verhinderen dat de deur plotseling dichtslaat. Deuren van gevaarlijke ruiten in het huis kan je beveiligen door de gewone deurkruk te vervangen door een ronde deurknop. Een veiligheidspal waarmee de deurknop kan worden vastgezet biedt nog meer zekerheid.

Stoothoekjes en stootrandjes: Stoothoekjes en/of stootrandjes van zachte kunststof die je op alle scherpen kanten en hoeken kleeft kunnen veel narigheid voorkomen. Los aan te brengen stootrandjes zijn minder goed.

Sluitingen voor kasten en laden: Afsluithaakjes kunnen op eenvoudige wijze in kasten en laden worden bevestigd. Zij verhinderen dat kinderen kasten en laden waarin gevaarlijke voorwerpen worden bewaard kunnen opentrekken.

Verzorgingskussen: In de handel zijn er verzorgingskussens met opstaande of schuin oplopende randen te koop. Die kussens bieden nog onvoldoende veiligheid: de baby kan nog altijd van het kussen glijden en vallen. Je laat de baby dus nooit alleen en zonder toezicht op het kussen liggen.

Fornuis: Om te voorkomen dat kinderen hete pannen van het fornuis trekken, kan je een fornuishekje gebruiken. Fornuishekjes op een gasfornuis kunnen zeer heet worden tijdens het koken! Met een ovenruitbeschermer kan je voorkomen dat het kind de soms hete ovenruit aanraakt. Je kan de ovenruitbeschermer best stevig op de ovendeur lijmen.

Opstapjes voor kinderen: Kleine kinderen willen zo vlug mogelijk zelfstandig zijn. Dikwijls zijn ze nog te klein om bij de wastafel te kunnen. Om te vermijden dat kinderen onstabiele voorwerpen gebruiken als trapje, kan je beter een degelijk opstapje komen. De opstapjes mogen niet wegglijden en het vlak waarop het kind staat, moet met een antisliplaag zijn afgewerkt.

Stopcontacten: Er bestaan twee soorten beveiligers voor wandcontactdozen: afdekplaatjes en afdekstoppen. Afdekplaatjes worden op de wandcontactdoos gelijmd. Ze zijn voorzien van een veermechanisme dat ervoor zorgt dat de stopcontactopeningen weer worden afgedekt wanneer de stekker uit de contactdoos wordt getrokken. Om een toestel op het net aan te sluiten draai je met de pennen van de stekker het afdekplaatje zo ver terug tot de contactopeningen vrijkomen. Losse afdekstoppen moeten steeds weer worden verwijderd voor gebruik. Aangezien de kans bestaat dat de afdekstoppen na gebruik niet opnieuw worden aangebracht en
zoek raken is dit systeem minder veilig. Bovendien kunnen kinderen zo'n losse stoppen makkelijk verwijderen. Oude stopcontacten kan je natuurlijk ook vervangen door nieuwe kinderveilige wandcontactdozen waarin een afsluitsysteem is ingebouwd. De contactopeningen worden dan automatisch afgedekt door kunststofpennen die alleen ingedrukt kunnen worden als op de beide pennen tegelijk druk wordt uitgeoefend. Wanneer je een nieuwe leidingnet installeert, ben je wettelijk verplicht dergelijke kinderveilige wandcontactdozen te gebruiken. De wet schrijft immers voor dat alle nieuwe wandcontactdozen voorzien zijn van een aarding en een kinderbeveiliging.

(bron: onbekend)

Kindveilige artikelen (2)

07-04-2004
Verbod op looprekjes voor baby's in Canada

De Canadese regering verbiedt per direct de verkoop en import van zogeheten baby walkers, looprekjes op wieltjes voor baby's die al kunnen zitten maar nog niet lopen.
Volgens Canadese media vindt Ottawa de looprekjes veel te gevaarlijk. De kinderen kunnen van de trap af vallen, ze kunnen omvallen en zich verwonden of ze kunnen grijpen naar bijvoorbeeld hete dranken op een tafel.
Naar eigen zeggen is Canada het eerste land ter wereld dat de baby walkers verbiedt. Ook is de verkoop van gebruikte exemplaren op bijvoorbeeld vlooienmarkten voortaan verboden

(Bron: nu.nl)

Landelijk register: kans op contact
20-07-2007

Voor mensen die in contact willen komen met hun biologische ouders, afgestane kinderen, (half)broers of (half)zussen, grootouders of kleinkinderen is de Stichting Ambulante Fiom in Den Bosch een (landelijk) contactregister begonnen. Het register is vooral bedoeld voor mensen die openstaan voor contact met familie, maar niet zelf op zoek willen. Bijvoorbeeld omdat ze niet ongevraagd willen inbreken in het leven van een ander.

"Bij onze cliënten was behoefte aan zo'n soort systeem", aldus maatschappelijk werker Eva Seller van het Fiom. "Bijvoorbeeld bij moeders die ooit een kind hebben afgestaan, maar het initiatief tot contact aan dat kind willen overlaten." "Privacy of schaamte kan ook een rol spelen", weet Seller. "Soms weet in de omgeving van een vrouw alleen haar moeder, zelfs niet de partner, dat ze ooit een kind heeft afgestaan. Zo'n vrouw wil dan eerst weten of haar kind behoefte heeft aan contact."

"Het kan ook zijn dat kinderen op zoek zijn naar hun ouders maar uit angst voor een afwijzing het initiatief van die ouders willen laten afhangen. Of: kinderen willen wel contact met de moeder maar niet met de vader. In dit register kan dat allemaal aangegeven worden."
Er zijn ook mensen die hun biologische familie wel teruggevonden hebben, maar uiteindelijk alsnog het contact hebben verbroken.
Seller: "Ik waarschuw altijd: laat je niet meeslepen door euforie. Bouw het contact langzaam op. En ben duidelijk over je verwachtingen. Maar het gebeurt nogal eens dat mensen toch te hard van stapel lopen. Of dat het kind vaker contact wil dan de moeder, of andersom. En dan loopt het mis. Na een paar jaar willen sommige mensen het opnieuw proberen. Maar dan willen ze wel zeker weten of 'de ander' ook wil. Ook dan kunnen ze bij het contactregister terecht."

De gegevens die in het digitale contactregister van het Fiom staan, zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van het Fiom hebben er toegang toe. Als een familielid zich meldt, is het nog steeds aan degene die zich heeft ingeschreven om contact op te nemen. Contacten lopen sowieso via het Fiom. Het contactregister richt zich voorlopig op zoekenden in Nederland. Mogelijk wordt in de toekomst ook over de grenzen gewerkt.
Het Fiom heeft overigens een Landelijk Zoek Team (LZT) dat mensen die familieleden zoeken, helpt. Ook als het om familieleden in het buitenland gaat. Het LZT heeft toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van gemeenten in Nederland. Het LZT werkt soms samen met het televisieprogramma Spoorloos.

Volgens Yannick van Mook van het LZT lukt het meestal om familieleden die gezocht worden, op te sporen. Zeker als het om zoektochten in Nederland gaat. "In een land als India is het lastiger om mensen te vinden, vooral als er weinig gegevens zijn."

(Bron: Brabants Dagblad, door Lisette van der Swaluw)

Langste man ter wereld vindt bruid
28-03-2007De langste man ter wereld is na een lange zoektocht getrouwd met een vrouw die veel kleiner is dan hijzelf en ongeveer half zo oud als hij. Dit meldden Chinese media woensdag.
De 56-jarige herder Bao Xishun is 2,36 meter lang en staat in het Guinness Book of Records als langste mens ter wereld. Hij had met advertenties wereldwijd naar een passende vrouw gezocht. Die vond hij uiteindelijk in zijn eigen woonplaats Chifeng in Binnen-Mongolië. De bruid, de verkoopster Xia Shujuan, is 1,68 meter lang en 29 jaar oud.
Bao begon als tiener ineens aan een snelle bovenmatige lichaamsgroei die zeven jaar duurde en waarvoor de artsen nog geen verklaring hebben gevonden. Als soldaat werd hij lid van een basketbalploeg van het leger.
Later keerde hij naar Binnen-Mongolië terug waar hij herder werd. Daarnaast treedt hij wel eens op als attractie om bij te verdienen. In december redde hij de levens van twee dolfijnen die stukken plastic hadden ingeslikt. Met zijn lange armen haalde Bao die uit hun maag.

(Bron: ANP)

Lekkere luchten voor wereldwijze mannen
15-03-2007Scandinaviërs houden van lichte bloesems, muskus doet het goed in Latijns-Amerika, en Chinese mannen geven weer nauwelijks geld uit aan een luchtje. Welke mannengeur staat waar op de wereldkaart?

Europese luchten: Met limoen, bergamot en sinaasappelbloesem maakte Armani Code een licht luchtje dat in heel Scandinavië aanslaat. Zware geuren worden daar minder op prijs gesteld dan in Nederland.

De zeer intensieve reclamecampagne voor Le Male van de Franse ontwerper Jean Paul Gaultier heeft zijn vruchten afgeworpen. Le Male is al vijftien jaar een hit. Is in Nederland en Duitsland de best verkochte mannengeur. Fransen zijn trouw aan merken uit eigen land. Ze zijn grootverbruikers van geuren en schaffen zelfs navulverpakkingen aan, zoals deze van Le Male (Jean Paul Gaultier). Ook kopen zij, vaker dan Nederlanders, een heel pakket met verzorgingsproducten van dezelfde lijn.

Italianen geven de voorkeur aan een product van eigen bodem. Zeker als dat van hun ongekroonde koning Giorgio Armani komt. Acqua di Giò is een fris geurtje met veel fruit. Russen doen erg hun best om smaakvol te zijn, maar overdrijven snel. Als het om geuren gaat, geven ze de voorkeur aan Italiaanse en Franse merken. Égoïste van Chanel is een favoriet, een geur die in de verte aan stoofpeertjes doet denken. Zo’n flesje is snel leeg, want Russsen besprenkelen zich graag rijkelijk.

Puur Amerikaans: Reaction van het Amerikaanse merk Kenneth Cole is in Europa nog nauwelijks bekend, maar de Amerikanen zijn dol op dit frisse luchtje met veel citrus en lelietjes-van-dalen. In Nederland is het sinds kort te koop (alleen bij Douglas).

Latijns-Amerika is en bloc gevallen voor Pour Homme van Azzaro. West-Europese mannen schrikken terug voor zoveel patchoeli, muskus en sandelhout, maar zulke macho-ingrediënten doen het op het Latijnse continent juist goed. Kruidnagel, amber, gras en vanille. Yves Saint Laurent liet weinig stevige ingrediënten liggen voor Kouros, een geur die in de jaren tachtig ook bij ons populair was. Het imago van zon, zee en strand past bij de strandcultuur van Brazilië.

Eau Sauvage, een goeie ouwe van Dior, is al sinds 1966 op de markt. In Nederland niet zo populair, omdat er meer vetiver in zit dan ons lief is. Maar het kruidige effect is wel gewild in heel Zuid-Amerika.

Oosterse geuren: Chrome van Azzaro is een lichte, frisse geur met veel gras en fruit die in India aanslaat bij snel groeiende middenklasse. De reclame voor M7 van Yves Saint Laurent deed in Europa veel stof opwaaien door de naakte man die erin voorkomt. Hoge verkoopcijfers gaf dat niet. Gek genoeg doet M7 het wel goed in het behoudende Dubai.

In China hebben mannengeuren nauwelijks status. Chinezen hebben weinig geld over voor een eau de toilette of aftershave. Vandaar de hoge notering van Sport Field, een betaalbare geur van Adidas. Overigens worden dure luchtjes in China op grote schaal gekopieerd en goedkoop verkocht. In Japan wordt het niet op prijs gesteld als mensen op kantoor een luchtje op hebben. Alleen in het weekeinde en op feestjes gebruiken Japanners een eau de toilette. Geen wonder dat One, een lichte, onnadrukkelijke geur van Calvin Klein in dit land hoog scoort.

Afrikaanse bodyspray: Aramis, een typische jaren tachtig hit met veel hout, is een van de geliefdste geuren in Zuid-Afrika. De mannengeurenmarkt daar is nog traditioneel met een hang naar alles wat naar hout en tabak ruikt. Overigens worden eau de toilette er maar weinig verkocht. Bodyspray is er zeer populair.

(Bron: Elsevier, door Sytske van der Bruggen en Ingrid Pronk)

Maanjarentabel

In een maanjarentabel kun je opzoeken wanneer een maanjaar begint en eindigt en in welk dierenriemteken dat jaar staat.

2000 05 feb 2000 tot 23 jan 2001 Draak
2001 24 jan 2001 tot 11 feb 2002 Slang
2002 12 feb 2002 tot 31 jan 2003 Paard
2003 01 feb 2003 tot 21 jan 2004 Geit/Schaap
2004 22 jan 2004 tot 08 jan 2005 Aap
2005 09 feb 2005 tot 28 jan 2006 Haan
2006 29 jan 2006 tot 17 feb 2007 Hond
2007 18 feb 2007 tot 06 feb 2008 Varken

Maankoeken of yeu-bing

Deze lekkernij bestaat in vele smaken maar ze hebben steeds de typische ronde vorm, symbool van de maan en familiehereniging. De versiering aan de bovenkant kan variëren van afbeelding of karakterteken. Deze pastei-achtige gebakjes kunnen op een honderdtal manieren worden samengesteld, naargelang de ingrediënten en het bakproces. Over het algemeen bestaan ze uit lotuszaad, fruit, amandelen, appelsienenschil, varkensvet met in het centrum een dooier van een eendenei. Iedereen kan ze op het Maanfeest even gratis proeven. Meestal zijn ze niet echt goedkoop.

Aan het eten van maankoeken op het Midherfstfestival is een historische legende verbonden die tevens duidt op een wissel in dynastieën. Tijdens de Yuan-dynastie (1280-1368 na Chr.) was China immers onderworpen aan Mongoolse heerschappij. De toenmalige keizer, Chinggis Khan voerde een zeer repressief beleid om een impact van het aanwezige verzet te voorkomen. Zo mocht maar één op de tien Chinezen een mes bezitten en mochten er geen geschriften verspreid worden. Het rituele Maanfeest was wel toegestaan. Daarin zag Liu Bowen, de Chinese rebellenleider, een gelegenheid om het verzet te structureren. Er werden maankoeken uitgedeeld ter ere van het lange leven van de Mongoolse keizer. De zoete vulling werd weliswaar vervangen door instructies voor het verzet. Op de nacht van het Maanfeest werd de Mongoolse heerschappij dan ook met succes omvergeworpen. De nieuwe Ming-dynastie begon op de Midherfstnacht van 1368, op de vijftiende dag van de achtste maand.

(Bron: www.maanfeest.be)

Miss China 2002

Op 29 mei 2002 deed de 19 jarige Chinese Ling Zhuo in Puerto Rico mee aan de Miss Universe verkiezingen. Wil je meer over deze verkiezingen lezen, klik dan hier. De informatie is Engelstalig. Er zijn foto's van haar te zien, je kan een filmpje bekijken en een kort interview. De winnaar van deze verkiezingen was de Russische Oxana Federova.

Miss China 2004
13-09-2004

Miss Jang Yin loopt trots met haar hoofdprijs over de bühne nadat ze is verkozen tot de mooiste van China.

(Bron: De Telegraaf)

Mount Everest lager dan gedachtDe top van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, is lager dan tot nog toe werd aangenomen. Dat meldden Chinese cartografen zondag. De reus in het grensgebied van China en Nepal is nu 8844,43 meter en geen 8848,13 meter - de hoogte die beide landen aanhouden. De expeditieleden gebruikten bij hun meting technieken die bij de laatste Chinese expeditie, in 1975, nog niet beschikbaar waren, zo maakten zij zondagochtend in de Chinese hoofdstad Peking bekend. De onderzoekers, die meerdere weken bij de berg hebben doorgebracht, houden een foutmarge van 21 centimeter aan. Er is al jaren onduidelijkheid over de werkelijke hoogte van de berg. Een Amerikaans Everest-expeditie zette aan het einde van de jaren '90 gps-apparatuur op de hoogste berg ter wereld en mat 8850 meter. Die hoogte is door de Nepalese en Chinese autoriteiten nooit overgenomen. Een Indiër was in 1852 de eerste die de Mount Everest de hoogste berg ter noemde. Een paar jaar later werd de Himalaya-top voor het eerst nauwkeurig gemeten, wetenschappers kwamen toen op 8840 meter hoogte

(Bron: Algemeen Dagblad, 09-10-2005)

Naam kind verklapt rijkdom ouders
14-10-2003

Als uw zoon Olivier heet, is de kans groot dat u niet op een houtje hoeft te bijten. Maar heet uw dochter Melissa of Tatjana, dan baadt u waarschijnlijk niet in weelde. Goedbetaalde Nederlanders zijn veel traditioneler in de naamgeving van hun kinderen dan minderbedeelde landgenoten. In de lagere sociale klassen laten ouders zich meer beïnvloeden door televisie, film of popartiesten.

De kindernamen die in de middengroepen worden gegeven zijn daarentegen vaker trendvolgend. De populairste en sociaal meest geaccepteerde voornamen worden doorgaans in deze groep vergeven. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van voornamen van het Meertens Instituut, dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert, en de Universiteit van Utrecht. Opvallend resultaat was dat in de lagere inkomensgroepen vaker namen worden gegeven die eindigen op een 'a', waar in de villaparken en bungalowwijken namen die eindigen op een 'e' erg in trek zijn. Zo zullen Charlotte of Eline eerder van goede komaf zijn en hebben de ouders van Tamara, Samantha of Melissa waarschijnlijk een maandinkomen dat onder modaal ligt.

De lijst van 'dure' namen wordt aangevoerd door Florentine, Emilie, Quirine bij de meisjes en Olivier, Duco en Philip bij de jongens. Dubbele namen zoals Jan-Jaap en Anne-Louise komen in de top 25 van de chique namen niet meer voor. Daarmee is het vooroordeel ontkracht dat dit de favoriete namen bij de rijken zijn.

Wel is volgens de 'naamkundigen' aangetoond dat de welvarende Nederlanders vaker meer voornamen uitdelen. In het katholieke zuiden komen twee of drie doopnamen veel vaker voor. Daar is de gewoonte dus niet 'inkomensafhankelijk'. Bijna de helft van de kinderen krijgt tegenwoordig één naam, ruim 30 procent krijgt twee namen, ruim 17 procent drie en slechts 2,5 procent krijgt vier voornamen. Vijf of meer voornamen komt uiterst zelden voor.

Uit eerder onderzoek in 1995 bleek dat ruim 32 procent van de kinderen wordt vernoemd naar familieleden. Bijna net zoveel kinderen krijgen namen die volgens de ouders 'mooi klinken'. Maar een kleine 5 procent vernoemt zoon of dochter naar idolen. Ruim 4 procent haalt de naam van de pasgeborene uit boekjes. 

Bijna een kwart van de Nederlanders tussen de 35 en 65 jaar oud is in meerdere of mindere mate ontevreden over zijn voornaam. In Amerika hebben wetenschappers ontdekt dat mensen met sterk afwijkende voornamen vaker psychiatrische hulp nodig hebben dan mensen die John, Tom of Joe heten.

(Bron: Algemeen Dagblad, Door Wilfred Jonkhout)

--

Broertje van Kevin heet vaak Dennis of Jeffrey
01-09-2004

In Nederland zijn de afgelopen twintig jaar al 176.800 verschillende voornamen gegeven. Jaarlijks komen daar ongeveer 6000 nieuwe bij. Ruim 108.500 van de 4,2 miljoen kinderen die sinds 1983 geboren zijn, hebben van hun ouders een unieke naam gekregen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van dr. Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht. Hij maakte gebruik van gegevens die de Sociale Verzekeringsbank een aantal jaren terug aan de wetenschap ter beschikking stelde. Bij de bank komen alle aanvragen voor kinderbijslag binnen. 

Uniek: Het grote aantal verschillende namen komt deels door naamgeving door allochtonen. Ook is er echter een grote variatie in spelling. Toch proberen veel ouders hun kind een unieke naam te geven. Willem-Alexander en Máxima bijvoorbeeld zijn daar met Catharina-Amalia ook in geslaagd. De roepnaam van de jongste Oranjetelg, Amalia, is de afgelopen twintig jaar aan maar 94 meisjes gegeven. De onderzoekers konden ook nagaan dat deze kinderen verspreid over heel Nederland wonen en dat hun ouders - opvallend genoeg - waarschijnlijk tot de lagere inkomensgroepen behoren. 

Postcode: Voornamen van kinderen hangen sterk samen met de sociaal-culturele achtergronden van de ouders. Zo sterk, dat het Bloothooft is gelukt een tot op de postcode gedetailleerde voornamenkaart van Nederland te maken. 

Inkomen, geloof en regionale cultuur zijn daarbij dominante factoren. De zusjes en broertjes van Kevin heten niet voor niets vooral Kelly, Chantal, Melissa, Dennis, Jeffrey en Patrick. Dit soort buitenlandse namen doet het vooral goed in Noord- en Zuid-Holland. 

Biblebelt: Traditioneel Nederlandse namen als Jan, Gerrit, Evert en Wilhelmina zijn nog te vinden in het noordelijk deel van de Nederlandse 'biblebelt', de Veluwe en Noord-West-Overijssel. Oude katholieke namen als Johanna, Maria, Nicolaas en Thomas komen steeds minder voor in Brabant en Limburg. Ze hebben zich 'verplaatst' naar de voornamelijk gereformeerde Zeeuwse eilanden en Zuid-Hollandse polders. 

Chique: 'Chique' namen hebben ook hun eigen territorium. De Charlottes, Emma's, Anne's, Joosten en Maartens bevinden zich vooral in een plezierige woonomgeving: dus in de duinstreek, het Gooi en in de rijke wijken van steden. 

Waar het kapitaal juist niet zit, voeren allochtone namen de boventoon. In de Indische Buurt in Amsterdam bijvoorbeeld bestaat de top-3 voor meisjes uit Fatima, Khadija en Hajar en die voor jongens uit Mohamed, Bilal en Mohammed. 

Kort: Verder constateerde de onderzoekers dat korte namen ook populair zijn. De roepnaam Eva, Bart of Luuk wordt dan bij de Burgerlijke Stand geregistreerd. Friesland kent veel Friese voornamen, maar hun aantal loopt terug. 

Bloothooft, werkzaam bij het Instituut voor Linguïstiek van de faculteit Letteren heeft samen met Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen (Meertens Instituut) over de resultaten een boek geschreven. 

(Bron: nu.nl)

Nationale ombudsman

Heb je klachten over je adoptieprocedure, welke betrekking hebben op het Ministerie van Justitie, Belastingdienst, Vreemdelingendienst e.d. dan kan je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Op de internetsite van de Nationale Ombudsman kan je bij rapporten zoeken, welk soort klachten zij afgelopen jaren hebben ontvangen en kan je lezen hoe je een klacht kan indienen.

Nederlands kind voelt zich het gelukkigst
14-02-2007

Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst van alle kinderen in de westerse wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van het VN-kinderfonds Unicef. Nederland staat bovenaan omdat kinderen zelf aangeven zeer gelukkig te zijn met hun leven. Daarnaast lopen ze weinig gezondheidsrisico’s en hebben ze een goede band met hun familie.

Na Nederland wordt de lijst gedomineerd door de kleinere Noord-Europese landen: Zweden (tweede plaats), Denemarken (nummer drie) en Finland. Onderaan staan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De hulporganisatie Unicef heeft het welzijn van kinderen in 21 landen die lid zijn van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vergeleken aan de hand van zes indicatoren: armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, familie- en vriendenrelaties, risicovol gedrag (als drugsgebruik) en de mate van het eigen geluksgevoel.

Materiële welvaart is de minst doorslaggevende factor in het welzijn van Nederlandse kinderen. Die wordt in de studie gemeten naar het aantal kinderen dat leeft in gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan modaal. Polen en Ierland scoren op dit vlak heel laag. Zweden en Noorwegen juist hoog.

Volgens onderzoekers bestaat er geen verband tussen de materiële welvaart in een land, gemeten naar bruto binnenlands product, en de kwaliteit van leven van kinderen. Zo zijn kinderen in Tsjechië gelukkiger dan in Frankrijk en Groot-Brittannië ook al zijn deze landen welvarender.
Het onderzoek is gebaseerd op cijfers afkomstig van internationale bronnen, waaronder Health Behaviour of School Age Children van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Programme for International Student Assesment van de OESO.

Groot-Brittannië scoort het slechtst in de categorieën ‘relatie met familie’, ‘riskant gedrag’ en ‘het eigen gevoel van welbevinden van kinderen’. Staatssecretaris Jim Murphy van Sociale Zaken verklaarde tegenover de BBC dat Unicef in het onderzoek verouderde gegevens heeft gebruikt. De situatie zou de afgelopen vijf tot acht jaar op verschillende gebieden verbeterd zijn.

(Bron: NRC Handelsblad)

Negen miljard mensen in 2300
09-12-2003

Rond het jaar 2300 zal de aarde circa negen miljard mensen tellen. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat dinsdag is gepubliceerd. Er leven nu ruim zes miljard mensen op aarde.
De onderzoekers zijn er in hun berekeningen van uitgegaan dat vrouwen gemiddeld twee kinderen ter wereld brengen. Kleine afwijkingen van die aanname kunnen leiden tot heel andere cijfers. Als vrouwen gemiddeld 1,85 kinderen baren, zal de wereldbevolking afnemen tot 2,3 miljard in 2300.
Maar 2,35 kinderen per vrouw leidt dan tot 36 miljard mensen. Als de geboortecijfers blijven als nu, 2,83 kinderen per vrouw, zal de wereldbevolking exploderen. Over 300 jaar zullen er dan zelfs zo'n 134 biljoen mensen zijn.
Uit het VN-onderzoek blijkt verder dat 40 procent van de bevolking in 2300 zestig jaar of ouder zal zijn. En een op de zes mensen is dan tachtig jaar of ouder, tegen een op de honderd nu. De onderzoekers hebben voor hun onderzoek gebruik gemaakt van nieuwe statistische methoden. Tot nu kon slechts een betrouwbaar worden geschetst voor een periode van dertig jaar.

(Bron: nu.nl)

Oudste Chinees is 121 jaar
07-10-2008De oudste inwoner van China is 121 jaar oud. Dat heeft het Chinese Genootschap voor Ouderdomskunde dinsdag op de nationale Dag van de Ouderen laten weten aan het staatspersbureau Xinhua. De krasse knar, Sadiq Sawut, zou zijn geboren op 9 augustus 1887. Hij behoort tot de Oeigoeren, een etnische minderheid in het noordwesten van China.
In de door Oeigoeren bevolkte provincie Xinjiang zou ook de oudste vrouw van China wonen. Zij zou zijn geboren op 15 juni 1890.

Betrouwbaarheid : Xinhua benadrukt echter dat de gegevens moeilijk te verifiëren zijn. Daardoor is de kans klein dat de hoge leeftijden worden erkend. Officieel is de oudste persoon aller tijden Jeanne Calment. Deze Française stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd. De officieel erkende oudste nog levende persoon is een 115 jaar oude Amerikaanse.

(Bron: nu.nl)

Postbus 51: Schoolvakanties van 2003 tot 2008

Bij Postbus 51 kan je gratis de folder Schoolvakanties 2003-2008 opvragen. Deze folder geeft een overzicht van alle vakantiedata voor het basis-, speciaal, voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs. De data van de zomervakanties staan vast. Bij de andere vakanties gaat het om adviesdata; de meeste scholen houden zich hieraan. Bovendien zijn de data tot en met 2005 definitief. Voor de daaropvolgende jaren worden wel vakantiedata opgegeven, maar dat kan nog veranderen. Bij het  Ministerie van OCen W kan je gelijk een overzicht van de Schoolvakanties 2003-2008 op het scherm vinden.

Pyjamadragers Shanghai wekken irritatie
20-09-2006

Mensen die in het openbaar pyjama's dragen, maken zich daar in de Chinese stad Shanghai bepaald niet populair mee. Dat blijkt uit een enquête naar de grootste ergernissen van de inwoners van de metropool. Ook agressieve huisdieren, een gebrek aan respect voor het milieu en onbehulpzame buren worden als irritant ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat 16 procent van de ondervraagden regelmatig in een pyjama in het openbaar verschijnt of familieleden heeft die zich daar schuldig aan maken. Een kwart van de geënquêteerden zegt zelf regelmatig in nachtkleding de straat op te gaan. Het is onduidelijk hoe het dragen van pyjama's een gewoonte is geworden. Volgens sommigen laten de rijken zo zien dat ze dichtbij het centrum wonen, terwijl anderen het houden op een tientallen jaren oude traditie.

(Bron: nu.nl)

Reisboeken

Reis-boek.nl is een internetboekhandel in tweedehands en antiquarische reisboeken. Onder reisboeken wordt verstaan: reisverhalen en -reportages, vertaalde (niet-westerse) literatuur, romans die zich in een bepaald land of streek afspelen, kunst- en fotoboeken die geografisch te duiden zijn en allerlei 'achtergrond' boeken, van geschiedenis en cultuur tot sprookjes en autobiografieën. Ook veel boeken over China!

Roots informatiecentrum

Adoptiekinderen en hun adoptieouders die zich willen voorbereiden op een 'rootsreis' kunnen terecht bij het Roots Informatie Centrum in Utrecht. De ervaring leert dat veel adoptiekinderen hun 'roots' willen vinden.

'Geadopteerden zijn altijd op zoek', zegt een medewerkster van het Roots Informatie Centrum. Ze benadrukt dat de wens om naar het geboorteland te gaan niet betekent dat de adoptiekinderen problemen hebben. 'Vaak denken mensen dat je je adoptie niet verwerkt hebt.' Maar de meeste adoptiekinderen willen gewoon weten waar ze vandaan zijn gekomen. De een wil zijn biologische ouders bezoeken, de ander wil alleen het land bekijken. Zelfs zo'n 'gewone' vakantie naar bijvoorbeeld Thailand of Zuid-Korea grijpt sommigen meer aan dan ze verwacht hadden. Door hun uiterlijk vallen ze niet op als toerist. 'De mensen daar zullen je telkens in hun taal aanspreken.' Wie meer wil weten over rootsreizen, kan bellen met het Roots Informatie Centrum: 030-2381037.

note: april 2002. Het Rootsinformatie Centrum bestaat niet meer. Het bovenstaande nummer kan niet meer gebeld worden.

Samen op vakantie met kinderen

De homepage samen op vakantie met kinderen van 0 tot 12 jaar heeft heel veel informatie voor mensen die willen reizen met kinderen. Het onderstaande artikel is overgenomen van de homepage van samen op vakantie met kinderen:

vakantiepaklijst voor baby's, peuters en kleuters.

Babyartikelen: Melkpoeder, flessen, doseerdoosjes voor poeder, potjesvoeding, luiers, babywipes, verschoonkleedje, thermosfles. Neem van alles in elk geval voldoende mee voor de eerste week, totdat je gevonden hebt waar alles in je vakantieland te koop is. Als je twijfelt of het een en ander te krijgen is, kun je bijvoorbeeld informeren bij het verkeersbureau van je vakantieland, of bellen met de fabrikant van het merk dat je hier gebruikt.

Kleding: Neem donkere kleertjes mee die niet snel vuil worden. Je hebt ongeveer drie keer zoveel truitjes en T-shirts nodig als broeken en rokjes. Voor kleding is het handig te werken met 'laagjes'. Dat betekent: neem dunne kleertjes mee die je als het koud is over elkaar heen kunt aantrekken.

Multifunctionele doeken: Iets waar je niet op moet bezuinigen is slabbetjes. Je kunt van die witte stoffen luiers als slabbetjes gebruiken. Die zijn tenminste lekker groot. Stoffen luiers hebben bovendien nog veel meer toepassingsmogelijkheden, te weten: als gordijntje voor de autoramen, als handdoekje, als knuffeldoekje en - in noodgevallen - als luier. Ook van grote zachte doeken zou je er altijd een paar bij je moeten hebben. De kinderen kunnen erop slapen, mee knuffelen, op spelen en je kunt er schaduw mee creëren boven hun hoofdjes in de buggy.

Huishoudelijke zaken: Knijpers, waslijn, waspoeder, stukje rubber om als wasbakstop te gebruiken, verloopstekkers, dompelaar, (reis-) waterkoker, wekker, zaklantaarn, maxicosi, buggy, rugdrager.

Speelgoed: Ballonnen, stickers, kleurpotloden, boeken, stripboeken, muziekcassettes of cd's, bellenblaas, een bal, kleine autootjes, lievelingspop/-knuffel, eigen rugtasje, eigen dagboekje, (kinder)walkman.

Zon en zwemmen: Zwembroek, zwembandjes, waterschoenen, antizonnebrandcrème, after sun, T-shirts met lange mouwen, petje ( met oor- en nekflappen).

Toiletartikelen: Kindertandenborstels, kindertandpasta, nagelschaartje, alcohol, watjes, steriele gaasjes, washandjes, kleine handdoeken, zalf.

Insecten: Antimuggencrème, kinderklamboe (met permetrine), jeukstillende crème.

Eten en drinken: Naast bovengenoemd babyvoedsel voor de heenreis: brood, koek, fruit, rozijnen, snoep, mineraalwater, vruchtensap.

Verder niet vergeten: Spenen en speenkettingen, plaatje of houdertje met naam en adres, veiligheidsspelden, klein mesje en lepeltje, tape (om stopcontacten laag bij de grond af te plakken), vlakgom, grote elastieken, touw, plasticzakjes (groot en klein), kantoorartikelen zoals schaartje, pennen, plakband, paperclips, lijm, babyelastiek, naaigarnituurtje, tuigje, rol wc-papier, trappelzakje, oordoppen, draagdoek, zachte doeken, knuffellappen, telefoonnummers en adressen grootouders, zakdoeken, veel slabbetjes, regenkleding

Voor meer informatie klik hier

Snacken leidt bij kinderen tot overgewicht

Chinese kinderen kijken steeds meer televisie en krijgen daardoor steeds minder beweging. Toch lijden zij in veel mindere mate aan overgewicht dan Amerikaanse kinderen. Een Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat dit komt omdat de Chinezen niet of nauwelijks snacken tijdens het televisiekijken. Dit past niet in hun traditie van drie maaltijden per dag en niets er tussendoor. De onderzoekers volgden 1.400 Chinese kinderen van 6 tot 11 jaar. Slechts 8 procent van kinderen gaf aan wel eens wat te eten tijdens het televisiekijken. In Amerika is dat 91 procent. Belangrijke prikkels op de Amerikaanse televisie worden gegeven door de reclamespotjes waarin, zeker bij kinderprogramma’s, allerlei snoepwaren en snacks worden aangeprezen. Dit stimuleert de trek. In China is dat veel minder het geval.

(Bron: andersbeterworden.nl)

Stichting Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen is de naam van de nieuwe organisatie die is ontstaan na de fusie van Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (VIA) en de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN).

De Stichting Adoptievoorzieningen bestaat uit de afdelingen:

VIA (Voorlichting en Informatie over Adoptie)
VIB (Video Interactie Begeleiding bij adoptie)
WAN (Wegwijzer Adoptie Nazorg)

Lees meer hierover op de website van de de stichting.

Stichting Afstandmoeders

De stichting Afstandmoeders is een platform voor afstandsmoeders waar zij hun ervaringen kunnen uitwisselen. Door het contact met elkaar kunnen zij zich sterker voelen naar de buitenwereld, waar nog vaak onwetendheid en onbegrip bestaat.

Door landelijke contactdagen te organiseren, maar ook door regionale netwerken te ontwikkelen worden vrouwen in de gelegenheid gesteld om met elkaar in contact te komen.
Door contacten te leggen en in overleg te treden met diverse hulpverlenende instanties en belangenorganisatie voor afstand en adoptie, probeert de stichting de afstandsmoeders zichtbaar te maken en hun positie te verbeteren.
Door op beleidsniveau mee te denken en mee te praten, is de Stichting Afstandsmoeders een volwaardige partner in de adoptiedriehoek en kan zij werken aan een beter toekomstperspectief.

Het verlenen van medewerking aan radio- en televisieprogramma, aan publicaties in tijdschriften en het schrijven van artikelen in het adoptietijdschrift, stelt de Stichting Afstandsmoeders in staat om bekendheid te geven aan de problematiek rond het afstand doen en het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Lees meer hierover op de website van de stichting.

Stichting Baby Hope

De stichting Baby Hope houdt zich bezig met het inzamelen van overgebleven artikelen van kraampakketten. In Nederland worden grote delen niet gebruikt (en vaak weggegooid), terwijl deze materialen in andere landen ontzettend hard nodig zijn.
Wil je meer lezen over de stichting, klik dan hier.

Stichting Werkverband Adoptie Nazorg

Stichting Wan heeft vele brochures die als hulpmiddel kunnen dienen bij de nazorg bij adoptie. 
Hieronder een overzicht:

Adoptiekinderen op de basisschool - voor ouders (WAN01)
Adoptiekinderen op de basisschool - voor leerkrachten (WAN02)
Adoptie: het eerst jaar na aankomst (WAN03)
Adoptie van 2 of meer kinderen tegelijk (WAN04)
Adoptiekinderen in de puberteit (WAN05)
Loyaliteiten gekleurd door adoptie (WAN06)
Uw adoptiekind: verstandelijk beperkt? (WAN07)
Zelfbeeld en identiteit gekleurd door adoptie (WAN08)
Verlies en rouw door adoptie (WAN09)
Als opgroeien in het adoptiegezin niet lukt (WAN10)
Op zoek naar je wortels (voor geadopteerden) (WAN11)
Boosheid en agressie gekleurd door adoptie (WAN12)
Adoptie en hechting als proces (WAN13)

Je kunt de brochure aanvragen door euro 7,- per brochure over te maken op giro 403324 t.n.v. Stichting Adoptievoorzieningen, Utrecht o.v.v. je naam, woonplaats, bestelnummer van de brochure en aantal gewenste brochures. Na ontvangst van je betaling krijg je dan de brochure(s) toegestuurd.

Stichting Wiegendood

Wiegendood komt gelukkig in Nederland steeds minder voor. Wie de aanbevelingen voor preventie volgt, maakt bovendien de kans dat het gebeurt extra klein. Ouders en verzorgers die het beste voor hebben met hun baby, zijn gebaat bij goede, betrouwbare voorlichting. Zij hebben veel vragen. De meeste zijn te beantwoorden.
De Stichting Wiegendood, voluit Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, heeft zich tot doel gesteld een antwoord te vinden op alle vragen inzake wiegendood en daarover betrouwbare informatie te verspreiden Voor meer informatie, klik hier.

Hieronder één van de persberichten van de homepage van de Stichting Wiegendood:

Dalende trend herstelt zich na korte onderbreking, wiegendoodcijfer duikt weer omlaag
januari 2004

Het aantal gevallen van wiegendood is in 2002 gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de registratie door het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1980. Het CBS noteerde 22 overleden baby's (tussen 7 dagen en 1 jaar) in de categorie wiegendood/SIDS, tegen 34 in 2001 en 25 in 2000. De vrees dat de opmerkelijke stijging in 2001 een trendbreuk betekende is daarmee weggenomen. In promillages bedroeg de incidentie in de drie laatst gepasseerde jaren van 0,12 via 0,17 naar 0,11. De totale zuigelingensterfte (baby's tot 1 jaar) in Nederland steeg van 2000 op 2001 van 5.1 naar 5.4 promille, maar daalde in 2002 tot 5,0 promille. Het aantal levendgeborenen bewoog zich van 206.619 via 203.603 naar 202.083.

Volgens de Stichting Wiegendood, die zich richt op preventie en onderzoek, is de daling in 2002 reëel, omdat ook de sterftecijfers van de aan wiegendood/SIDS (sudden infant death syndrome) grenzende categorieën doodsoorzaken een sterke daling vertoonden: van 49 naar 36 gevallen. Van 1999 op 2000 en van 2000 op 2001 was daar nog sprake van een stijging.
Vanaf 1987 is het wiegendoodcijfer in Nederland vrijwel onafgebroken gedaald; van 170 gevallen toen tot 22 in het tot nog toe gunstigste jaar 2002. Internationaal is dat een voorbeeldig lage incidentie. Op zo’n laag niveau kan, zo leert de ervaring in een enkel ander land, zich een schommeling in de registratie voordoen. Artsen en onderzoekers hebben er de afgelopen jaren al op gewezen dat verder terugdringen van de incidentie mogelijk is, maar dat het handhaven van de lage cijfers al veel inspanning vergt.

De stichting concludeert dat betrouwbare preventievoorlichting, in het bijzonder van minderbedeelde groeperingen in de samenleving, onverminderd belangrijk en noodzakelijk blijft.

--

Het volgende bericht is afkomstig van planet.nl

Geef een baby geen extra deken

Gepubliceerd op dinsdag 06 januari 2004.  Het Amerikaanse NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) waarschuwt ouders om hun baby's niet te warm te slapen te leggen. In de koude wintermaanden stijgt het aantal zuigelingen dat overlijdt aan wiegendood, omdat ouders de neiging hebben om het kind te warm in te stoppen als het buiten koud is.
Oververhitting wordt beschouwd als één van de mogelijke oorzaken van plotselinge sterfte onder baby's. Het is niet nodig om in een kamer waar het niet vriest nu ineens extra dekens te gebruiken of de kinderen extra warm aangekleed te slapen te leggen. Te koud is minder erg dan te warm. Baby's slapen, net als volwassenen, het beste in een onverwarmde kamer.
Baby's horen op een niet te zachte, dunne matras te liggen. Bij elk slaapje leg je ze het beste op de rug en niet onder een dekbedje. Als de baby onder een dekentje slaapt, mag het dekentje niet verder komen dan halverwege de borst. Stop het goed in, zodat het niet los kan raken. Verder is het van belang om niet in huis te roken. Kinderen lopen verhoogde kans op allerlei ziekten als er in het huis gerookt wordt. Voor zuigelingen geeft het een verhoogd risico op wiegendood.

--

Het volgende bericht is afkomstig van Stichting Consument en Veiligheid

Nieuwe kinderveiligheidscampagne van Stichting Consument en Veiligheid geeft ouders advies over veilige slaapplek voor jonge kinderen. Persbericht van 01 juni 2004

Vandaag start Consument en Veiligheid haar nieuwe campagne Veilig slapen. De campagne is bedoeld om ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar bewust te maken van manieren waarop je kinderen veilig kunt laten slapen. Dat is nodig, want jaarlijks sterven er 31 kinderen als gevolg van verstikking in bed of wiegendood.

De feiten: Ouders van jonge kinderen onder de 5 jaar zijn in het algemeen goed op de hoogte van hoe ze hun kind veilig moeten laten slapen. Toch blijkt dat meer dan de helft van de ouders zich zorgen maakt of ze het wel goed doen. En dat is niet onterecht, tonen de feiten aan. Jaarlijks overlijden 25 kinderen aan wiegendood en 6 door verstikking in bed.
Naast de kinderen die overlijden, worden nog eens 2.400 kinderen onder de 5 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis als gevolg van een ongeval op de slaapplek. Meestal door een val uit bed.

Verder blijkt dat 1 op de 5 kinderen de eerste 2 levensjaren nog onder een dekbedje slaapt, terwijl dit voor kinderen in deze leeftijdsfase wordt afgeraden. 
Bovendien is er de afgelopen 10 jaar een stijging te zien van ouders die baby's bij zich in bed laten slapen. Bekend is dat in de eerste vier levensmaanden 30% van alle wiegendoden plaatsvindt in een bed dat niet bestemd is voor jonge kinderen, maar voor volwassenen. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een verstikking 40 keer zo groot is als een kind niet in een eigen wieg of ledikantje slaapt. In een bed voor volwassenen liggen kussens, een zachte matras en een dekbed. Allemaal spullen die voor de veiligheid van het kind uit wieg of ledikant zijn verbannen.

De campagne: Het primaire doel van de campagne is ouders van jonge kinderen aan te zetten tot het zoeken van informatie over de veilige slaapplek van hun kind. Een nieuwe televisiecommercial maakt ouders bewust van het belang van het onderwerp.
Op de site www.veiligheid.nl is informatie te vinden over bijvoorbeeld fixeren (vastleggen) en beddengoed en kunnen ouders hun kennis testen. Bovendien wordt door de consultatiebureaus voorlichting gegeven. Hiervoor is een folder ontwikkeld. Voor de voorlichting aan nieuwkomers is de informatie beschik-baar in meertalige versies.
Ook het bedrijfsleven participeert in de campagne. Met uitgeverij Sanoma is voor het maandblad Kinderen een CD met slaapliedjes gemaakt, waar tevens tips op staan om kinderen veilig te laten slapen. 

Typisch Chinezen
08-02-2007

Amsterdam telt 3489 Chinezen. De meeste van hen werken rondom de Nieuwmarkt; het Chinatown van Amsterdam. Daar wordt op zaterdag 17 februari 2007 het Chinese Jaar van het Varken gevierd. De eerste Chinezen arriveerden in de zomer van 1911. Zij verbleven in Chinese boarding houses in de Bantammerstraat en werkten veelal als stoker of wasknecht op Nederlandse passagiersschepen. In hun kielzog kwamen ook Chinese handelaren, die er in de buurt kleine restaurantjes en wasserijen begonnen.

Pinda-Chinezen: Tijdens de crisisjaren dertig raakten de Chinese zeelieden massaal werkloos. Omdat ze als vreemdelingen uitgesloten waren van ondersteuning, hielden zij zich in leven met de verkoop van pinda’s en kregen al snel de bijnaam ‘pinda-Chinezen’.

Cinatown: Na de oorlog werd de Chinese keuken steeds populairder en breidde de Chinese gemeenschap zich uit. Op de Geldersekade, de Zeedijk en de Nieuwmarkt kwamen Chinese supermarkten, boekenwinkels, reisbureaus, voetzoolmassagesalons en een Chinese Medical Center. In september 2000 opende koningin Beatrix de Fo Kuang Shan Tempel aan de Zeedijk, de eerste boeddhistische tempel in West-Europa. Sinds 2005 heeft de buurt ook Chinese straatnaambordjes.

De oesters van Nam Kee: Het Amsterdamse Chinatown is inmiddels beroemd. Na een spetterend optreden van Katja Schuurman in de film ‘De oesters van Nam Kee’, heeft restaurant Nam Kee niets te klagen. En volgens de heer Man, eigenaar van restaurant annex bakkerij Hoi Tin, behoren ‘mensen als Prins Willem-Alexander en Rijk de Gooyer’ tot zijn klantenkring.

Het Chinese Nieuwjaar: Hoewel de hardwerkende Chinese gemeenschap erg gesloten is en amper Nederlands spreekt, laten ze tenminste één keer per jaar van zich horen: tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar op de Nieuwmarkt. Op 17 februari is dat het jaar van het varken; dat wordt volgens kenners een heftig jaar, met oplopende spanningen tussen burgers en veel natuurrampen. Het jaar begint – hoe kan het anders – met Chinees vuurwerk.

(Bron: Amsterdam.nl, door Arnold Korporaal)

Vereniging aangaande adoptiedriehoek Nederland

VAAN verenigt organisaties van professionals en persoonlijk betrokkenen, die zich bezighouden met afstand en adoptie. Biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders vormen samen de adoptiedriehoek. De organisaties in VAAN zijn actief betrokken bij de adoptiedriehoek. Wil je meer weten over VAAN, klik dan hier.

Vergrijzing nekt economie China
24-08-2004Een Chinese man in traditioneel kostuum doet een tukje bij een winkelcentrum in Shanghai. De Chinese bevolking, nu meer dan een miljard mensen, vergrijst in een rap tempo. Meer dan 7 procent is ouder dan 65 jaar. Dat percentage zal in 2050 oplopen tot ongeveer 24, aldus het Chinese persbureau Xinhua gisteren. De opmars van de bejaarde Chinees vormt een bedreiging voor de enorme economische opleving waaraan de volksrepubliek bezig is.

(Bron: Provinciale Zeeuwsche Courant)

Verlofknip (Basisregeling levensloop)

Het kabinet-Balkenende heeft op 30 augustus 2002 besloten tot het invoeren van een Verlofknip (Basisregeling levensloop). Het wetsvoorstel op de Verlofknip wordt zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat de regeling op 1 januari 2003 kan worden ingevoerd. De wet is echter nog niet aangenomen. Klik hier voor meer informatie over de verlofknip.

Verlofregelingen, wat en hoe?
08-02-2007

Nederland kent een aantal wettelijke verlofregelingen. Die zijn er om werknemers te ondersteunen in het combineren van werk en privé-leven. Werkgevers hebben er ook baat bij omdat deze regels helpen voorkomen dat hun werknemers te zwaar belast raken en ‘over de rooie’ gaan.

Een zwangere werknemer heeft recht op minstens zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vanaf zes weken tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag u verlof opnemen. U ontvangt tijdens dit verlof een uitkering die net zo hoog is als uw salaris. Maar die uitkering is wel begrensd tot 100% van het dagloon. In 2007 is dat € 172,48.

Voor zwangere ondernemers geldt geen wettelijk recht op een uitkering. Z|ij dienen zelf een particuliere verzekering af te sluiten. Er zijn verzekeraars die voor deze uitkering een wachttijd van twee jaar hanteren.

Adoptieverlof: Werknemers die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Dit geldt voor beide ouders. Dit verlof duurt maximaal vier aaneengesloten weken. Er zijn voorwaarden verbonden aan het aanvragen. De werkgever mag het verlof niet weigeren. De uitkering bedraagt ook hier maximaal 100% van uw dagloon. Via uw werkgever gaat de uitkeringsaanvraag naar het UWV.

Ouderschapsverlof: Om recht te hebben op ouderschapsverlof dient u ten minste één jaar bij uw huidige werkgever in dienst te zijn én een kind onder de acht jaar te verzorgen. Het gaat om onbetaald verlof. In sommige CAO’s – bijvoorbeeld bij de overheid - is een gedeeltelijke doorbetaling van het salaris afgesproken. Beide ouders hebben recht op het verlof voor elk kind onder de acht jaar.

De duur van het verlof hangt af van uw werkweek. De Wet Arbeid en Zorg bepaalt dat u dertien keer de wekelijkse arbeidsduur kunt opnemen in een periode van zes maanden. U kunt daarbij hoogstens de helft van de arbeidsduur per week opnemen. Dus als u 40 uur werkt, dan kunt u een half jaar lang 20 uur werken per week. Maar in overleg met uw werkgever kan ook een andere regeling worden afgesproken. Zo mag u het verlof in twee of drie perioden verdelen. Hier speelt dan het zwaarwegend bedrijfsbelang een rol en kan uw werkgever bezwaar maken.

Het opgebouwde tegoed via de levensloopregeling kan worden gebruikt om het onbetaalde ouderschapsverlof te financieren. Daarbij geeft de fiscus u een financieel voordeel van € 636 heffingskorting per maand, wanneer u voltijd ouderschapsverlof opneemt.

Calamiteitenverlof: Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene situaties waarin u onmiddellijk vrij moet hebben om een oplossing voor een noodgeval te bedenken. Dit verlof dient altijd zo kort mogelijk te duren. De wet zegt dat uw salaris gewoon wordt doorbetaald. Maar in de CAO mogen afwijkende afspraken worden gemaakt over het doorbetalen van het loon. En dat gebeurt ook. Soms zijn de afspraken beter dan de wet voorschrijft, maar ze kunnen ook ongunstiger zijn. Ook dan gelden de CAO-afspraken en niet de wettelijke regeling.

(Bron: planet.nl door mr. Marianne van der Marck)

Verlofwijzer

Als werknemer kan je gebruik maken van verschillende verlofregelingen om werk en privé beter te combineren. In de Verlofwijzer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt je de regelingen die in de wet staan. Kijk ook altijd in je CAO of in je arbeidsvoorwaarden. Want de regelingen daarin zijn soms gunstiger, maar soms ook minder gunstig. Enkele verlofregelingen voor ouders gelden ook voor pleegouders: ouderschapsverlof, adoptieverlof en tiendaags zorgverlof.

Vreemdelingendienst

Als je een kindje adopteert uit China, moet je als je terug bent in Nederland je melden bij de Vreemdelingendienst en een verblijfsvergunning voor je kindje aanvragen. Als adoptieouder heb je recht op een pasje dat 5 jaar geldig is. Hieronder vind je de informatie op welke 2 wetsartikelen dit gebaseerd.

Artikel 3.57: De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt, behoudens artikel 3.68, verleend voor ten hoogste één jaar en kan telkens met ten hoogste één jaar worden verlengd.

Artikel 3.58: In afwijking van artikel 3.57 kan de verblijfsvergunning worden verleend onder een beperking verband houdend met gezinshereniging als minderjarige of verblijf ter adoptie of als pleegkind, voor de duur van het verblijfsrecht op grond van artikel 8, onder a, c, e, of l, van de Wet, van de ouder, adoptiefouder of pleegouder, dan wel, indien deze rechtmatig verblijf in Nederland heeft als bedoeld in artikel 8, onder b of d, van de Wet of als Nederlander voor vijf jaren.

Warchild

War Child Nederland streeft naar een gezonde, geestelijke ontwikkeling van oorlogskinderen,zodat zij kunnen bijdragen aan een vreedzame toekomst. War Child heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van creatieve middelen.

Tijdens gezamenlijke muzikale, creatieve en sportieve activiteiten kunnen kinderen uitdrukking geven aan hun emoties. Het helpt ze hun oorlogservaringen te verwerken. Ook stimuleert het de persoonlijke ontwikkeling en respect voor elkaar. Kinderen leren weer spelen en kunnen even ontsnappen aan de alledaagse ellende. 

Wil je meer weten over het werk van Warchild, klik dan hier.

Wereldmaaltijd (persbericht)

Wereldwijd is er meer dan 2,4 kg voedsel per persoon per dag beschikbaar. De wereld biedt genoeg voedsel voor iedereen, als we 't maar eerlijk zouden verdelen. Met de hoeveelheden die elke dag voor elke wereldbewoner beschikbaar zijn, is een lekkere maaltijd te bereiden. We hebben dit de Wereldmaaltijd genoemd. In veel plaatsen in Nederland is al zo'n Wereldmaaltijd geserveerd. Organisaties die zich bezighouden met de Derde Wereld, gemeenten, vrouwenorganisaties of particulieren namen het initiatief. De Wereldmaaltijd kan een goede aanleiding zijn om stil te staan bij de oorzaken van honger en voedseltekorten. Stichting Wereld Delen en Omslag -Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling- hebben daarvoor een handig en praktisch informatiepakket samengesteld. In dit informatiepakket vindt u achtergronden, recepten, een poster, verslagen van eerdere maaltijden, een checklist, een voorbeeld-persbericht en alles wat u nog meer zou willen weten als u een Wereldmaaltijd wilt organiseren.

Genoeg voor iedereen: Op basis van recente cijfers (2001) van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft Stichting Wereld Delen berekend wat iedere wereldbewoner elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie gelijk verdeeld zou zijn. De Wereldmaaltijd laat zien dat er meer dan voldoende voedsel is voor iedereen.
De productiecijfers van de afgelopen 20 jaar tonen aan dat ondanks een stijging van de wereldbevolking met meer dan 1,5 miljard mensen, de voedselproductie gelijke tred heeft weten te houden.
Volgens schattingen van de FAO kan onze aarde zelfs genoeg opbrengen om het dubbele van haar huidige bevolking te voeden. Er is dus geen gebrek aan voedsel. Het beschikbare voedsel is alleen erg ongelijk verdeeld.

Bewust omgaan met voedsel: De productie van vlees en ei is niet verwerkt in de Wereldmaaltijd, wel een stukje vis en een flinke hoeveelheid melk. Wij hebben dit gedaan vanwege de verspilling van eiwit, die het gevolg is van de productie van vlees. Voor het voeren van dieren worden veel landbouwproducten gebruikt die voor menselijke consumptie geschikt zijn. Veevoerproducten zoals soja, tapioca en cassave komen voor een groot deel uit ontwikkelingslanden als Brazilië en Thailand. Afhankelijk van de soort veeteelt is voor 1 kilo vlees 3 tot 7 kilo graan, soja, tapioca e.d. aan veevoer nodig. Hiermee wordt een zwaar beslag gelegd op de wereldvoedselvoorraad. Vlees vraagt ook veel energie. Niet alleen bij de productie, maar ook bij het vervoer, soms over de halve aardbol. Vooral de intensieve veehouderij draagt bij aan het mestoverschot en de verslechtering van het milieu.

(Bron: homepage De Wereldmaaltijd, voor meer informatie, klik hier)

Wereldmeter

Op de wereldmeter kan je aflezen hoeveel mensen er op deze aardbol leven. Ook kan je er af lezen hoeveel baby's er vandaag geboren zijn en hoeveel mensen er zijn overleden. Verder nog veel meer statische gegevens over de bevolking. Wil je meer lezen, klik dan hier.

Wet aanpassing arbeidsduur

Wilt u meer werken of juist minder? Dat kan. In de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) staat het recht om meer of minder te gaan werken. U kunt dit dus aan uw werkgever vragen. In principe moet uw werkgever ‘ja’ zeggen als u vraagt of u meer of minder mag gaan werken. Alleen als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt, kan de werkgever uw verzoek afwijzen. Let wel: uw werkgever neemt de beslissing. Meer lezen over de Wet aanpassing arbeidsduur, klik dan hier.

Wet aanpassing arbeidsduur (2)

26-03-2004
Recht op andere werktijden te weinig bekend

Veel werknemers zijn er niet van op de hoogte dat ze een wettelijk recht hebben om meer of minder te gaan werken. Ook bij kleine werkgevers is dit recht, geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur, onvoldoende bekend. Dat concludeert het kabinet op basis van een onderzoek naar die wet, die dateert uit het jaar 2000.
Daaruit blijkt dat maar de helft van de werknemers weet dat ze het recht hebben korter te gaan werken. Van de kleine werkgevers is daar slechts een kwart van op de hoogte. Het recht op meer te werken is maar bij eenvijfde van werknemers en kleine werkgevers bekend. Uit het onderzoek blijkt dat veel werknemers behoefte hebben aan verandering van arbeidsduur. Ongeveer een kwart wilde afgelopen jaar minder gaan werken. Vier van de vijf grote werkgevers kregen verzoeken van personeelsleden om minder te werken. Bij kleine werkgevers was dat een op de zes. Zo'n driekwart van de verzoeken werd ingewilligd.
De wens om meer te werken kwam bij een op de vijf vrouwelijke werknemers voor en bij een van de acht mannelijke. Drie van de vijf verzoeken werden gehonoreerd.

(Bron: nu.nl)

--

22-04-2004
Werknemers zitten niet te wachten op verlofsparen

Werknemers maken maar spaarzaam gebruik van bijzondere verlofregelingen. Aan de spaarmogelijkheden voor verlof om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, hebben de meeste werknemers geen behoefte.
Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport "Werkt verlof?" dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag heeft gepubliceerd. Het SCP schetst daarin de behoefte aan en het gebruik van bijzondere verlofregelingen, die werknemers de mogelijkheid moeten bieden werk- en zorgtaken te combineren.
Daarbij is gekeken naar onder meer verlofsparen voor loopbaanonderbreking, calamiteitenverlof, verlof voor zorg aan kortdurend zieken en aan stervenden. Voor het onderzoek is eind 2002 een enquête gehouden onder werknemers tussen de 20 en 61 jaar en onder mensen die de voorgaande twee jaar gestopt waren met werken wegens zorgtaken.
Het kabinet wil de huidige regeling voor verlofsparen laten opgaan in een zogenoemde levensloopregeling, zodat mensen zorg en werk makkelijker kunnen combineren. Uit het onderzoek blijkt echter dat werknemers niet verlof gaan sparen met het oog op (latere) zorgtaken. Op het moment dat mensen te maken krijgen met die taken, is verlofsparen waarschijnlijk geen optie. Zij hebben hun hele inkomen dan te hard nodig.

Onverwachte situatie: In de jaren 2001 en 2002 hebben vier op de tien werknemers te maken gehad met een onverwachte situatie, zoals een ziek kind of een stergeval in de familie, waarvoor verlof opgenomen kan worden. Drie op de tien doet dat ook, maar veel nemen daarvoor een vrije dag op. Slechts in 5 procent van de gevallen maakt iemand gebruik van het calamiteitenverlof dat hiervoor speciaal is bedoeld. Eén op de tien nam in deze jaren verlof op om te zorgen voor een naaste die kortdurend ziek was.
Tussen november 2000 en november 2001 heeft 6 procent van de werknemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid te sparen voor verlof. Nog eens 11 procent had dit wel willen doen, maar deed het uiteindelijk toch niet. Als reden daarvoor werd vaak het inkomensverlies aangevoerd. De overige 83 procent gaf aan er geen behoefte aan te hebben.
Met het gespaarde verlof willen mensen langer op vakantie kunnen gaan of tijd vrij maken voor hobby's. Eenvijfde noemt de zorg voor kinderen als doel.

Als het "normaler" wordt en werkgevers er positiever tegenover staan, neemt het verlofsparen waarschijnlijk wel toe, aldus de onderzoekers. Ook is er meer voorlichting nodig, want veel mensen wisten niet dat zij verlof konden sparen.

(Bron: nu.nl)

Wet arbeid en zorg

Met ingang van 1 december 2001 treed de Wet Arbeid en zorg in. In deze wet is onder andere voor adoptieouders 4 weken verlof geregeld. Klik hier om bijzonderheden over deze wet te lezen.

Wet op Jeugdzorg per 2005 van kracht 
20-04-2004 

De Wet op de Jeugdzorg wordt per 1 januari volgend jaar van kracht. De Eerste Kamer ging dinsdag akoord met de wet, waarover meer dan tien jaar is gepraat. De nieuwe wet moet een einde maken aan de versnippering in de jeugdzorg en ertoe leiden dat het aanbod beter aansluit op de vraag. Die wet geeft jongeren met problemen recht op jeugdzorg. Jeugdigen met opvoedingsproblemen en hun ouders kunnen daarvoor terecht bij bureaus jeugdzorg, die vaststellen of en wat voor hulp zij nodig hebben.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met de nieuwe regels voor de jeugdzorg, maar de invoering van de wet liep een jaar vertraging op toen de Eerste Kamer dwars ging liggen. Bij de behandeling begin deze maand in de Senaat klonk er nog stevige kritiek. De VVD noemde de wet onaanvaardbaar, omdat deze tot meer bureaucratie en langere wachttijden zou leiden. Volgens de PvdA kan de overheid het recht op jeugdzorg dat de wet garandeert nooit waarmaken. Het CDA vond dat te veel partijen betrokken blijven bij de aansturing van de zorg. 

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) erkende dat de nieuwe wet alleen niet volstaat. ,,Er zal nog meer moeten gebeuren om de hulp aan de cliënt te verbeteren. De wachttijden moeten korter en er moet beter zicht komen op de effectiviteit van de zorg.'' Vanaf 2005 komt er ieder halfjaar een rapport over de doelmatigheid van de jeugdzorg en terugdringing van de bureaucratie, hebben Ross en minister Donner (Justitie) beloofd. Over twee jaar komen ze met een tussenbalans.

(Bron: dokter.dokter.nl) 

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Nog meer wetgeving is terug te lezen bij het Ministerie van Justitie onder het hoofdstuk: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

Wetsvoorstel conflictenrecht adoptie 

Ministerie van Justitie - 21 december 2001

De ministerraad van het Koninkrijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel over conflictenrecht adoptie van minister Korthals van Justitie. Het wetsvoorstel regelt welk recht wordt toegepast door de Nederlandse rechter op een adoptieverzoek in internationale situaties alsmede de voorwaarden voor erkenning van buitenlandse adopties voor zover dat niet is geregeld door het Adoptieverdrag uit 1993.

Op een adoptieverzoek voor de Nederlandse rechter wordt het Nederlandse recht toegepast, met dien verstande dat de toestemming voor adoptie wordt getoetst aan de hand van het nationale recht van het kind. Adopties die in het buitenland zijn uitgesproken en die niet onder de erkenningregels van het Haags Adoptieverdrag 1993 vallen, komen voor erkenning in Nederland in aanmerking mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Adopties die in het buitenland zijn uitgesproken en die niet vallen onder het Haags Adoptieverdrag 1993 worden in de huidige praktijk veelal niet erkend. Partijen zien zich dan genoodzaakt om in Nederland nogmaals een adoptieprocedure te volgen om voor het kind de status van adoptiefkind te verkrijgen. Het wetsvoorstel rekent af met deze praktijk. De voorwaarden voor erkenning van een buitenlandse adoptie hangen af van het type adoptie. Het wetsvoorstel gaat vergezeld van een voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Deze wijziging voorkomt dat men, alleen met het oog op de verkrijging van het Nederlanderschap door het adoptiefkind, in Nederland opnieuw een adoptieverzoek moet indienen. De regeling ontlast daarmee de rechtspraak.

De ministerraad heeft er mee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zwaarste vrouw uit prehistorie: 80 kg
21-02-2006

Een relatief compleet menselijk fossiel uit Noordoost-China (uit Jinniushan, ‘De Berg van de Gouden Os’) blijkt afkomstig van de grootste vrouw die bekend is uit de Oude Steentijd (de periode tussen 2,5 miljoen en 10.000 jaar geleden).

De vrouw leefde 260.000 jaar geleden, was tussen de 168 cm lang en zal 80 kg hebben gewogen. Vooral dat gewicht is hoog, waarschijnlijk een aanpassing aan het koude klimaat ter plaatse. Gewicht en lengte zijn gisteren online gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het geschatte gemiddelde gewicht van vrouwen uit de prehistorie (vooral gebaseerd op fragmentarische fossielen) komt zelden boven de 60 kg uit. Tweede op de prehistorische gewichtsranglijst voor vrouwen staat een vrouw met een geschatte 74 kg (het Grotte du Prince-fossiel uit Zuid-Frankrijk, 100.000 jaar oud). Uit het beroemde (mannelijke) Nariokotomeskelet van 1,6 miljoen jaar oud is een lengte van 180 cm en een gewicht van 68 kg afgeleid. Mensachtigen van voor 2,5 miljoen jaar geleden (Australopithici) wegen niet meer dan 34 (vrouwen) en 49 kg (mannen), hun lengtes liggen tussen de een en anderhalve meter.

Van de Jinniushanvrouw is veel over: een vrij complete schedel, zes wervels, twee ribben, een knieschijf, een ellepijp, veel hand- en voetbeentjes en een heupbeen, waardoor kon worden vastgesteld dat het een vrouw was. De herseninhoud is van moderne omvang: 1330 cc – niet ongewoon voor deze periode. De moderne hersenomvang werd al vóór het ontstaan van Homo sapiens (ca. 200.000 jaar geleden in Afrika) bereikt.

Tot welke mensensoort de vrouw behoorde is niet helemaal duidelijk. Het fossiel behoort tot een relatief weinig bestudeerde groep Chinese fossielen uit de periode van het einde van Homo erectus en het begin van Homo sapiens. In tegenstelling tot late Homo erectus-fossielen uit Java hebben de Chinese fossielen belangrijke erectuskenmerken verloren. Vaak krijgen ze de vage soortaanduiding ‘archaïsche Homo sapiens’.

(Bron: NRC Handelsblad)

terug